Szybka pożyczka Umowa ramowa MDP Finance Sp. z o.o.

Umowa ramowa MDP Finance Sp. z o.o.

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 

zawarta pomiędzy: 

MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600366, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272758771, REGON 363682923, zwaną dalej
”Pożyczkodawcą”
dla której usługi pośrednictwa kredytowego świadczy:

1)      Inkane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000518164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN, NIP 521-367-83-84, REGON 147338080, zwana dalej „Pośrednikiem

oraz

2)      Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, zwana dalej „Operatorem”,

a

________, nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji,

nr PESEL  zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”. 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1 DEFINICJE

O ile strony nie postanowią inaczej, użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.1. Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty.
1.2. Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.
1.3. Formularz Informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na trwałym nośniku w momencie składania wniosku o pożyczkę oraz po zawarciu Umowy Pożyczki.
1.4. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pośrednika, udostępniony Pożyczkobiorcom w celu rejestracji oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki.
1.5. Formularz Rejestracji – oznacza elektroniczny formularz, znajdujący się na stronie internetowej Pośrednika, służący do rejestracji osób zainteresowanych uzyskaniem pożyczki w systemie Pożyczkodawcy.
1.6. Indywidualne Konto Bankowe - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski, z którego dokonywana jest Opłata Rejestracyjna Pożyczkobiorcy lub przypisany za pomocą usługi Instantor i na który Operator działający na rzecz Pożyczkodawcy przelewa Pożyczkę.
1.7. Indywidualne Warunki Umowy - warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą z wykorzystaniem Strony internetowej, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się kwotę pożyczki oraz okres na jaki została udzielona Pożyczka.
1.8. Klient – osoba zainteresowana uzyskaniem Pożyczki.
1.9. Konto Bankowe do Spłaty - indywidualny rachunek bankowy Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej, prowadzonej przez Pośrednika.
1.10. Konto Użytkownika - oznacza konto Pożyczkobiorcy, tj. użytkownika Strony internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej i opłaceniu Przelewu Potwierdzającego Rejestrację (z wyłączeniem przypadków potwierdzenia tożsamości Pożyczkobiorcy w placówce Banku Pocztowego S.A. lub Poczty Polskiej S.A.) i które zostaje udostępnione Pożyczkobiorcy po potwierdzeniu tożsamości przez Pośrednika za pomocą adresu e-mail i hasła na Stronie internetowej.
1.11. Kwota do Spłaty – Kwota do Wypłaty powiększona o Prowizję, o której mowa w Ramowej Umowie Pożyczki oraz o Odsetki, a w przypadku nieterminowej płatności powiększona o odsetki naliczane za nieterminową płatność.
1.12. Kwota do Wypłaty – kwota wypłacona na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki.
1.13. Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Operatora na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał Pożyczki) lub na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę w Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej.
1.14. Należność – roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot Pożyczki powiększonej o Prowizję oraz Odsetki.
1.15. Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.
1.16. Operator – oznacza firmę Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, świadczącą usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy MDP Finance Sp. z o.o. (w zakresie określonym w niniejszej Umowie);
1.17. Pośrednik – oznacza firmę Inkane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000518164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN, NIP 521-367-83-84, REGON 147338080 świadczącą usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie oferowania, przygotowania lub udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy MDP Finance Sp. z o.o. (w zakresie określonym w niniejszej Umowie);
1.18. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim.
1.19. Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Operatora w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki lub oznacza Pożyczkę Refinansującą, udzieloną przez Pożyczkodawcę Refinansującego w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki Refinansującej.
1.20. Pożyczka promocyjna oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy przez Operatora w formie pożyczki na zasadach promocyjnych określonych każdorazowo na Stronie Internetowej podczas trwania promocji zgodnie z regulaminem promocji.
1.21. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika i wypłaconą przez Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy. 
1.22. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest w wieku pomiędzy 21 a 70 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki. 
1.23. Pożyczkodawca – MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87.
1.24. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;
1.25. Przelew Potwierdzający Rejestrację - jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł, dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego na rachunek Operatora, z tytułu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, celem: weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzający wolę Pożyczkobiorcy do uzyskania Pożyczki od Pożyczkodawcy. Przypisanie konta bankowego klienta następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pośrednika po zaksięgowaniu wpłaty na jedno z kont Operatora. 
1.26. Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki zawartych przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą.
1.27. Refinansowanie Pożyczki - oznacza spłatę udzielonej Pożyczki u Pożyczkodawcy przez pożyczkodawcę refinansującego . 
1.28. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pośrednika, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm). 
1.29. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.
1.30. Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno. 
1.31. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika oraz Operatora.
1.32. Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem.
1.33. Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki. 
1.34. Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika oraz Operatora, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy. 
1.35. Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania z przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pośrednika, Operatora i Pożyczkodawcy; 
1.36. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 poz. 1497). 
1.37. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827). 
1.38. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.). 
1.39. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane Pożyczkodawcę oraz Pośrednika i Operatora działających w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również możliwości weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych BIG/BIK. 
1.40. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.
2.2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na wskazanym Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy lub na rachunkach - wskazanych przez Pożyczkobiorcę - podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca).
2.3. Pożyczka może zostać udzielona w złotych polskich. W przypadku zmiany obowiązującej waluty w Polsce, Pożyczkodawca udzieli Pożyczki w obowiązującej walucie.

§ 3 WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

3.1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem, że:

3.1.1. Pożyczkobiorca prawidłowo zarejestrował się na Stronie Internetowej;
3.1.2. Pożyczkobiorca prawidłowo zweryfikował się za pomocą Usługi Instantor lub dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację;
3.1.3. Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
3.1.4. Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;
3.1.5. Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;
3.2. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych Biur Informacji Gospodarczych, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
3.3. Pożyczkodawca ani Pośrednik nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pożyczkodawca poprzez Pośrednika udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.
3.4. Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy za pośrednictwem Pośrednika bezpłatnego projektu Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki.

§ 4 OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

4.1. Przez zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że:

4.1.1. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
4.1.2. posiada miejsce zameldowania oraz zamieszkania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;
4.1.3. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostały by ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej

§ 5 OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

5.1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:

5.1.1. udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 3 pkt 3.1
5.1.2. zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;
5.1.3. w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

§ 6 REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

6.1. Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej.
6.2. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Internetowego, znajdującego się na Stronie Internetowej z użyciem polskich znaków.
6.3. Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
• imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków),
• numer PESEL,
• serię i numer dowodu osobistego
• adres zameldowania,
• adres korespondencyjny,
• adres poczty elektronicznej,
• aktualny numer telefonu komórkowego,

6.4. Klient zobowiązany jest potwierdzić stosownym oświadczeniem, że zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki oraz z Regulaminem, zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pośrednika.
6.5. Rejestrując się na Stronie Internetowej Pośrednika i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
6.5.1. przed złożeniem Wniosku zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej Pośrednika;
6.5.2. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;
6.5.3. wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;
6.5.4. przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez pośrednika: Inkane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińska 22B, operatora: Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2/8 oraz pożyczkodawcę: MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87 w celu realizacji wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki.
6.5.5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych.
6.5.6. udziela upoważnienia Pożyczkodawcy oraz Operatorowi (każdemu z nich niezależnie) do:
- wystąpienia do InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
- wystąpienia do Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
- wystąpienia do Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
- wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań.
6.6. zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Operatora oraz Pożyczkodawcę (każdego z nich niezależnie) do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:
- BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77; 02-679;
- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38
6.7. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Operatora numeru PESEL konsumenta pozostałym współpracującym kredytodawcom celem pozyskania od nich informacji o wykonywaniu przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych umów o kredyt konsumencki oraz wyraża zgodę dla pozostałych kredytodawców na przekazanie Operatorowi działającemu w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy, informacji o wykonywaniu przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych umów o kredyt konsumencki.
6.8. W związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2011.126.715 z późn. zm., obowiązkiem Pożyczkodawcy dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta Pożyczkobiorca wyraża zgodę dla Operatora (działającego  w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy): Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2/8 na przekazanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody numeru PESEL Pożyczkobiorcy wskazanego we wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki pozostałym współpracującym kredytodawcom celem pozyskania informacji o zawartych przeze Pożyczkobiorcę umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających, a przetwarzanych w zbiorach danych pozostałych współpracujących kredytodawców i utworzenia w terminie nie dłuższym niż 31 dni od udzielenia niniejszej zgody raportu na podstawie tych informacji dla dokonania przez MDP Finance Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Niniejsza zgoda ma zastosowanie również dla pozostałych współpracujących kredytodawców na udostępnienie Creamfinance Poland Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia zgody informacji o zawartych przez Pożyczkobiorcę umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych w celu dokonania przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
Lista współpracujących kredytodawców, których dotyczy ww. zgoda dostępna jest pod adresem: http://www.deltavista.pl/produkty/PWIP
6.9. Zgoda na przetwarzanie przez Operatora oraz Pożyczkodawcę w przyszłości danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z niej wynikających:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2/8 oraz MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych Zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki.
6.10. Wyrażam zgodę dla Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2/8 oraz MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), Grzybowska 87 na przetwarzanie przez okres trzech lat moich danych osobowych oraz pozostałych danych wskazanych we wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, jak również IP sieci komputera, za pośrednictwem którego został złożony wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, do celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym współpracującym kredytodawcom poprzez przeprowadzanie przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. na wniosek współpracujących kredytodawców analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do Creamfinance Poland Sp. z o.o. przez pozostałych współpracujących kredytodawców zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie współpracującym kredytodawcom zanonimizowanych informacji statystycznych o wynikach tych analiz.  
6.11. Dla prawidłowej oraz rzetelnej oceny wiarygodności złożonego przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki wyrażam zgodę dla Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2/8  na przekazanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody moich danych osobowych oraz pozostałych danych wskazanych we wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, jak również IP sieci komputera, za pośrednictwem którego został złożony wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, pozostałym współpracującym kredytodawcom w celu przeprowadzenia przez nich analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym u Creamfinance Poland Sp. z o.o. przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi o złożonych współpracującym kredytodawcom wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienia Creamfinance Poland Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody zanonimizowanych informacji statystycznych o wynikach tej analizy w celu utworzenia przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 31 dni od udzielenia niniejszej zgody raportu na podstawie tych informacji.
Lista współpracujących kredytodawców: http://www.deltavista.pl/produkty/PWIP
6.12. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy, Operatora lub Pośrednika odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Internetowym Pośrednik ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pośrednika. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.
6.13. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Internetowego Klientowi zostaną zaprezentowane za pośrednictwem Strony Internetowej dwie możliwości weryfikacji – Usługa Instantor oraz weryfikacja za pomocą Przelewu Potwierdzającego Rejestrację. W przypadku wybrania Usługi Instantor jako metody weryfikacji, klient przekierowany jest na stronę bankowości internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia weryfikacji. W przypadku wyboru weryfikacji za pomocą Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, Klientowi zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie Przelewów Potwierdzających zgodnie z Tabelą Opłat, stanowiącą załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
6.14. W przypadku wyboru przez klienta weryfikacji za pomocą Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na Konto Bankowe Operatora, wpisując w tytule przelewu tekst zgodny z komunikatem otrzymanym drogą elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Internetowego. W przypadku, gdy Klient posiada Indywidualne Konto Bankowe w banku nie wymienionym na Stronie Internetowej Pośrednika, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pośrednika.
6.15. Po otrzymaniu przez Operatora Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, którego tytuł przelewu odpowiada tekstowi przekazanemu Klientowi zgodnie z § 6 pkt 14 powyżej, lub pomyślnym zakończeniu weryfikacji za pomocą Usługi Instantor rejestrację uważa się za zakończoną, a Klient otrzymuje tymczasowe hasło do logowania na Stronie Internetowej na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Internetowym, a także zyskuje status Pożyczkobiorcy. 
6.16. Podczas pierwszego logowania na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca ma obowiązek ustalić swoje osobiste hasło dostępu do konta Strefy Użytkownika. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim. 
6.17. Pożyczkobiorca jest identyfikowany przez Pośrednika poprzez zalogowanie się na Stronie Internetowej do Strefy użytkownika za pomocą podanego przez niego adresu poczty elektronicznej oraz osobistego hasła dostępu, które ustanowił podczas pierwszego logowania do Strony Internetowej. W przypadku czynności wykonywanych przy użyciu telefonu komórkowego Pośrednik lub Operator identyfikuje Pożyczkobiorcę za pomocą podanego w Formularzu Internetowym numeru telefonu komórkowego. 

§ 7 ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

7.1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do modyfikacji danych zawartych w Formularzu Internetowym za pomocą Strony Internetowej Pośrednika, za wyjątkiem danych takich jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail, oraz Indywidualny Numer Konta Bankowego.
7.2. W przypadku zmiany danych niemożliwych do zmiany za pomocą Strony Internetowej Pośrednika, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem ustalenia sposobu zmiany tych danych.
7.3. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego dla klientów zweryfikowanych za pomocą przelewu potwierdzającego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację z nowego rachunku w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pośrednika. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.
7.4. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego dla klientów zweryfikowanych za pomocą usługi Instantor, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ponownej weryfikacji za pomocą usługi Instantor.
7.5. W przypadku zmiany danych udzielonych Pośrednikowi przez Pożyczkobiorcę na potrzeby analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pośrednikowi informację o swoich aktualnych danych.

§ 8 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

8.1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.
8.2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki. W momencie składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pośrednik udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającym zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8.3. W przypadku składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej Pożyczkobiorca jest ponadto zobowiązany podać opis zobowiązania, które ma zostać spłacone w wykonaniu przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki Refinansującej (dyspozycja spłaty). W przypadku, gdy zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zobowiązanie względem innego podmiotu, z którym współpracuje Pośrednik oraz Operator, wypełnienie danych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej nastąpi automatycznie, a następnie dane te zostaną potwierdzone przez Pożyczkobiorcę.
8.4. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia wskazane w § 6 pkt 4 i 5, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
8.5. Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający wymogów określonych powyżej w § 8 pkt 2, 3 i 4 podlegać będzie odrzuceniu.
8.6. Operator działając w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy lub wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca), od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki.
8.7. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę, Pożyczkodawca za pomocą Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę w Strefie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8.8. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 8.7 Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z tych dokumentów i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Operatora. Nieodesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa powyżej, Operator niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz każdego z tych dokumentów podpisany przez Operatora działającego w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy.

§ 9 WSTĘPNA ANALIZA WNIOSKU O POŻYCZKĘ

9.1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 4 pkt 1 Ramowej Umowy Pożyczki. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę, Pośrednika oraz Operatora (każdego z nich samodzielnie) do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, potwierdzenia zatrudnienia pożyczkobiorcy podanego we Wniosku o Udzielenie Pożyczki w celu oceny ryzyka, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki. Pożyczkodawca, Pośrednik lub Operator mają prawo żądania od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje udzielone przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pożyczki.
9.2. Pożyczkodawca, Pośrednik lub Operator działający na rzecz Pożyczkodawcy dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikują prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz badają aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A , KBIG i innych bazach BIG
9.3. Pożyczkodawca, Operator lub Pośrednik mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia pożyczki.

9.4. Decyzję odnośnie przyznania albo odmowy przyznania Pożyczki podejmuje Pożyczkodawca.
9.5. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielnie Pożyczki Pośrednik bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę, wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.
9.6. Pożyczkodawca oraz Pośrednik nie mają obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy poprzez Pośrednika bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

§ 10 UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK

10.1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość.
10.2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji oraz Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.
10.3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego bądź poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem działającym na rzecz Pożyczkodawcy. W momencie składania Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy poprzez Pośrednika, Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
10.4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki.
10.5. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Ramowej Umowy Pożyczki.
10.6. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu.
10.7. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca, Pośrednik oraz Operator działający na rzecz Pożyczkodawcy dokonają analizy wniosku w sposób określony w § 9 pkt 2.
10.8. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana przez Operatora działającego w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy przelewem stosownie do treści § 8 pkt 3 Ramowej Umowy Pożyczki, niezwłocznie po wysłaniu przez Pośrednika do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie do Wypłaty, Terminie Spłaty, przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na koncie użytkownika.
10.9. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca poprzez Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pośrednika (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pośrednik wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
10.10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki po zmianie przez Pożyczkodawcę wzorca Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Pożyczkobiorcę nowego wzorca Umowy. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany indywidualnie.
10.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 10 zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 11 OPŁATY

11.1. Na całkowity koszt Pożyczki oraz Pożyczki Refinansującej składa się Prowizja oraz Odsetki, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu Informacyjnym (przesyłanym Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę oraz po zawarciu Umowy Pożyczki), a także zawartą w Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki (przesyłanym Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na trwałym nośniku po zawarciu każdej poszczególnej Umowy Pożyczki).
11.2. Pożyczkodawca nalicza Odsetki od Kwoty do Wypłaty (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.
11.3. Odsetki, o których mowa w pkt 11.2 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą do Wypłaty oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
11.4. Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Kwoty do Wypłaty, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość Kwoty do Wypłaty pozostającej do spłaty.
11.5. Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
11.6. Z tytułu otrzymania Kwoty Wypłaconej Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacana jest łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Odsetkami w Dniu Spłaty.
11.7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pośrednika, jak również zawarta jest Indywidualnych Warunkach Umowy, Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym (przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę - przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki) oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki przesyłanych do Pożyczkobiorcy.
11.8. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję, Odsetki lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek lub warunki spłaty Pożyczki, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
11.9. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki, Pożyczki Refinansującej oraz opóźnieniem w jej spłacie, są przedstawione w Tabeli opłat stanowiącej Załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie Internetowej Pośrednika.

§ 12 ZWROT POŻYCZKI

12.1. Należność staje się wymagalna w Dniu Spłaty określonym w Indywidualnych Warunkach Umowy.
12.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki lub Pożyczki Refinansującej oraz aktualnej kwoty do spłaty logując się na Stronie Internetowej Pośrednika. W przypadku problemu z zalogowaniem się na Stronie Internetowej Pośrednika, Pożyczkobiorca powinien kontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości email.
12.3. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy przez Pośrednika o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o terminie spłaty Pożyczki.
12.4. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.
12.5. Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.
12.6. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Konto Bankowe do Spłaty (należące do Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy)  zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.
12.7. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została pożyczka, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer PESEL Pożyczkobiorcy. W szczególności Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki poprzez Refinansowanie Pożyczki.
12.8. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego do Spłaty (należącego do Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy) wskazanego w Indywidualnych Warunkach Umowy.
12.9. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:
1) odsetki za nieterminową płatność pożyczki;
2) Odsetki (kapitałowe);
3) Prowizję;
4) Kwotę do Wypłaty.
12.10. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczki przed  Dniem Spłaty. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.
12.11. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki.
12.12. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Prowizja ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy.

§ 13 POŻYCZKA REFINANSUJĄCA

13.1. Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie pożyczki refinansującej zobowiązania u innych Pożyczkodawców wymienionych na Stronie Internetowej. W ramach udzielenia Pożyczki Refinansującej, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy – za pośrednictwem Operatora - Prowizji za udzielenie pożyczki refinansującej zgodnie z Tabelą Opłat, Pożyczkodawca dokona za pośrednictwem Operatora przelewu Kwoty Do Wypłaty na rzecz pożyczkodawcy względem, którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie. Dokonanie Spłaty przez Pożyczkodawcę na rzecz pożyczkodawcy względem, którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie wyczerpuje roszczenia Pożyczkobiorcy o wypłatę kwoty Pożyczki. Kwota do Spłaty staje się wymagalną na rzecz Pożyczkodawcy zgodnie z wybranym przez Pożyczkobiorcę terminem i wariantem refinansowania na podstawie Tabeli Opłat.
13.2. Pożyczkobiorca ma prawo do zlecenia spłaty przez Pożyczkodawcę pożyczki zaciągniętej u innego pożyczkodawcy wymienianego na Stronie Internetowej pod warunkiem uprzedniego zapłacenia – za pośrednictwem Operatora - Prowizji za dokonanie spłaty Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat
13.3. Pożyczkobiorca dokonując wpłaty określonej w ust 13.2 niniejszej umowy, jest zobowiązany wskazać w tytule płatności numer ewidencyjny PESEL Pożyczkobiorcy oraz informację: „prowizja za udzielenie pożyczki refinansującej”.
13.4. Dokonując refinansowania Pożyczki, Pożyczkodawca poprzez Pośrednika prześle do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie (w formie pliku PDF umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy) o dokonaniu wypłaty Pożyczki Refinansującej na rzecz pożyczkodawcy, względem którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie wraz z umową Pożyczki Refinansującej oraz Formularzem Informacyjnym
13.5. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki Refinansującej. W takim przypadku opłata za udzielenie pożyczki refinansującej zostanie zwrócona na konto Pożyczkobiorcy.
13.6. Wykonanie przelewu Pożyczki za pośrednictwem Operatora zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zawartą we Wniosku o udzielnie Umowy Pożyczki Refinansującej, oznaczać będzie wydanie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.
13.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia dotyczące umowy Pożyczki, z wyłączeniem postanowień dotyczących przekazania na rzecz Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.

§ 14 NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

14.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki lub Pożyczki Refinansującej odsetek za nieterminową płatność, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki lub Pożyczki Refinansującej do dnia zaksięgowania spłaty na Koncie Bankowym do Spłaty (należącym do Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy).
14.2. Odsetki związane z nieterminową płatnością naliczane są przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poprzez Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
14.3. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy Operatora mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

- rozpoczęcia działań windykacyjnych przy pomocy Operatora w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej
- przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności za pomocą Operatora
- prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej za pomocą Operatora lub innych podmiotów świadczących w/w usługi
- dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego za pomocą Operatora
- umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach BIG za pomocą Operatora
- sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności przy pomocy Operatora
- cesji wierzytelności na podmiot trzeci przy pomocy Operatora

14.4. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy poprzez Operatora w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
14.5. Na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca może w szczególnych wypadkach wyrazić zgodę na spłatę przez Pożyczkobiorcę wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki w ratach, jak również uzgodnić inne warunki spłaty tej wierzytelności, przy czym ratalna spłata wierzytelności, jak również ustalenie innych warunków spłaty, możliwe jest wyłącznie w przypadku zawarcia przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą z udziałem Operatora odrębnego porozumienia, regulującego spłatą tych wierzytelności.
14.6. Możliwość zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 14.5 powyżej, uzależniona jest od indywidualnej oceny danego przypadku i Pożyczkodawca ma prawo odmówić zawarcia tego porozumienia bez podania Pożyczkobiorcy przyczyn swojej odmowy.
14.7. Z tytułu przygotowania i zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 14.5 powyżej Pożyczkodawca pobiera prowizję w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat stanowiącej załączniki do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
14.8. Warunkami wejścia w życie porozumienia, o którym mowa w ust. 14.5 powyżej w życie jest zapłata prowizji, o której mowa w ust. 14.7 powyżej oraz zapłata pierwszej raty z planu ratalnego ustalonego w treści Porozumienia, przy czym oba powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.
14.9. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków zawartego Porozumienia (stosownie do treści ust. 14.8 powyżej) skutkować będzie nieważnością tego Porozumienia i koniecznością spłaty przez Pożyczkobiorcę wszelkich wierzytelności wynikających z zawartej z Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki, na warunkach i zasadach określonych w tej umowie. Niezależnie od treści zdania poprzedniego, Strony ustalają, że zawarcie porozumienia nie prowadzi do zawarcia przez Pożyczkobiorcę oraz Pożyczkodawcę nowej Umowy Pożyczki i w zakresie spraw, które nie są uregulowane w treści porozumienia, zastosowanie znajdą zapisy Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą.
14.10. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

§ 15 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

15.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
15.2. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od poszczególnej Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.
15.3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Operatora (ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu lub zeskanowanego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy zawierającym imię i nazwisko na adres poczty elektronicznej zamieszczony na Stronie Internetowej (info@lendon.pl). Wzór Formularza Odstąpienia jest dostępny po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkobiorcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
15.4. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany do zwrotu Kwoty Pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
15.5. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki zostanie w pełni ważna i skuteczna.

§ 16 REKLAMACJE

16.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy (ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@lendon.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 22-388-6-444).
16.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
• przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
• okoliczności wymagające wyjaśnienia,
• ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
16.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkodawcy.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.
17.2. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na adres wskazany na Stronie Internetowej na trwałym nośniku (korespondencyjnie na adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, albo elektronicznie na adres info@lendon.pl).
17.3. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
17.4. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki lub Pożyczki Refinansującej, zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.
17.5. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę, Pośrednika lub Operatora lub Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie Pożyczki o więcej niż 30 dni kalendarzowych.
17.6. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w ust. powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.
17.7. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

1) wprowadzenie nowych lub zmianie zakresu dotychczas świadczonych usług, w celu należytego wykonywania Umowy, przy czym zmiany nie będą dotyczyć już zawartych przez Pożyczkobiorcę Umów Pożyczki;
2) zmiana bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy;
3) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny.

17.8. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.
17.9. Skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy z powodów wymienionych w pkt 17.8 nie zwalnia Pożyczkobiorcy ze spłaty istniejących zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.
17.10. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę poprzez Platformę Internetową Pośrednika, listownie na adres Pośrednika lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.
17.11. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki lub Pożyczki Refinansującej, udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.
17.12. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.
17.13. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Inkane Sp. z o.o. stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.
17.14. Umowa Ramowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
17.15. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
17.16. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
17.17. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich informacji podanych przez Pożyczkobiorcę w celu skutecznego przekazania informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy.

 

Pożyczkodawca:

Podpis

MDP Finance Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

 Z upoważnienia Zarządu:
 Krzysztof Zając, Prezes Zarządu 

   

Pożyczkobiorca:

Podpis

____________

PESEL

Dowód osobisty Nr.

Adres:

Tel.
El. Poczta

 

 

Załącznik 1. Tabela prowizji za udzielenie Pożyczki Refinansującej w relacji procent kwoty udzielonej pożyczki (w PLN) do długości pożyczki (ilość dni)

 

kwota/liczba dni

5 dni

10 dni

15 dni

20 dni

25 dni

30 dni

Prowizja (% od kwoty udzielonej pożyczki)

16,76%

18,22%

19,63%

21,00%

21,67%

22,58%


Przykład:
Wartośc prowizji (PLN) dla przykładowych wartości pożyczek:

Kwota pożyczki/termin

5 dni

10 dni

15 dni

20 dni

25 dni

30 dni

1000

167,65

182,23

196,34

210,00

216,67

225,82

1250

209,56

227,79

245,43

262,50

270,83

282,28

1500

251,47

273,35

294,51

315,00

325,00

338,74

3225

540,66

587,70

633,20

677,25

698,75

728,28

 

 
Załącznik 2. Tabela opłat

 

Lp.

Nazwa Opłaty

Wartość Opłaty

1.

Opłata rejestracyjna

0,01 PLN

2.

Odsetki kapitałowe

dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 (1)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

3.

Odsetki za nieterminową spłątę Pożyczki

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilneg, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

4.

Opłata za przygotowanie porozumienia związanego z restrukturyzacją zadłużenia lub części zadłużenia w systemie ratalnym

100 PLN

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2017