Szybka pożyczka Umowa ramowa MDP Finance Sp. z o.o.

Umowa ramowa MDP Finance Sp. z o.o.

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

RAMOWA UMOWA POZYCZKI nr _______________________

zawarta w dniu ___________ pomiedzy: 

MDP Finance Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiebiorców pod numerem KRS 0000600366, posiadajaca kapital zakladowy w wysokosci 200.000,00 zl, NIP 5272758771, REGON 363682923, zwana dalej
”Pozyczkodawca”

dla której uslugi posrednictwa kredytowego swiadczy:

Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiebiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadajaca kapital zakladowy w wysokosci 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, zwana dalej „Posrednikiem”,

a

Imie:

Nazwisko:

Seria i numer Dowodu Osobistego:

PESEL:

Adres zamieszkania:

 

Ulica:

Nr domu:                Nr mieszkania:

Miejscowosc:

Kod pocztowy:

Telefon:

E-mail:

Adres do korespondencji:

Ulica:

Nr domu:                Nr mieszkania:

Miejscowosc:

Kod pocztowy:

zwanym/a dalej „Pozyczkobiorca”. 

STRONY UZGADNIAJA, CO NASTEPUJE: 

§ 1 DEFINICJE

Uzyte w Ramowej Umowie Pozyczki, Umowie Pozyczki oraz w komunikacji miedzy Stronami okreslenia oznaczaja:

1.1. Dzien Splaty – wynikajacy z Umowy Pozyczki dzien, w którym Pozyczkobiorca zobowiazany jest splacic Pozyczke na rachunek Posrednika dzialajacego na rzecz Pozyczkodawcy.

1.2. Elektroniczne kanaly komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych dzialan przy pomocy narzedzi teleinformatycznych.

1.3. Formularz Informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierajacy dane dotyczace Pozyczki przesylany Pozyczkobiorcy przez Posrednika na trwalym nosniku w momencie skladania wniosku o pozyczke oraz po zawarciu Umowy Pozyczki.

1.4. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujacy sie na Stronie Internetowej Posrednika, udostepniony Pozyczkobiorcom w celu rejestracji oraz skladania Wniosków o Udzielenie Pozyczki.

1.5. Formularz Rejestracji – oznacza elektroniczny formularz, znajdujacy sie na stronie internetowej Posrednika, sluzacy do rejestracji osób zainteresowanych uzyskaniem pozyczki w systemie Posrednika.

1.6. Konto Bankowe - rachunek bankowy Pozyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowosci elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski, z którego dokonywana jest Oplata Rejestracyjna przez Pozyczkobiorce lub który zostal zweryfikowany za pomoca uslugi Instantor i na który Posrednik dzialajacy na rzecz Pozyczkodawcy przelewa Pozyczke.

1.7. Indywidualne Warunki Umowy - warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pozyczkobiorce z Pozyczkodawca z wykorzystaniem Strony Internetowej, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uwaza sie kwote pozyczki oraz okres na jaki zostala udzielona Pozyczka, jak równiez termin splaty Pozyczki.

1.8. Klient – osoba zainteresowana uzyskaniem Pozyczki.

1.9. Konto Bankowe do Splaty - indywidualny rachunek bankowy Posrednika dzialajacego w tym zakresie na rzecz Pozyczkodawcy, znajdujacy sie w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej, prowadzonej przez Posrednika.

1.10. Konto Uzytkownika - oznacza konto Klienta, tj. uzytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pozyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tozsamosci Klienta na zasadach okreslonych w Ramowej Umowie Pozyczki.

1.11. Kwota do Splaty – Kwota Pozyczki powiekszona o Prowizje, o której mowa w Ramowej Umowie Pozyczki oraz o Odsetki, a w przypadku nieterminowej platnosci powiekszona o odsetki naliczane za nieterminowa platnosc.

1.12. Kwota Pozyczki – oznacza kwote przekazana przez Posrednika na Rachunek bankowy Pozyczkobiorcy z tytulu Umowy Pozyczki (kapital Pozyczki) lub na rachunki podmiotów uprawnionych wzgledem Pozyczkobiorcy, wskazanych przez Pozyczkobiorce w Wniosku o Udzielenie Pozyczki Refinansujacej.

1.13 Odsetki – stanowia wynagrodzenie Pozyczkodawcy z tytulu korzystania z Pozyczki przez Pozyczkobiorce i naliczane sa wedlug stopy zmiennej w wysokosci dwukrotnosci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotnosci odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiekszaja sume zadluzenia z tytulu Pozyczki i splacane sa lacznie z Kwota do Splaty oraz Prowizja w Dniu Splaty Pozyczki. O ewentualnych zmianach Odsetek (w przypadku zmiany dopuszczalnej przez prawo wysokosci odsetek maksymalnych) Pozyczkobiorca zostanie poinformowany za pomoca wiadomosci email oraz informacja ta bedzie widoczna na Koncie Uzytkownika.

1.14. Oplata Rejestracyjna - jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zl dokonywany przez Klienta z jego Konta Bankowego w ramach rejestracji Klienta na Stronie Internetowej umozliwiajacy weryfikacje tozsamosci Klienta, zwracany Klientowi po dokonaniu czynnosci weryfikacyjnych, przy czym Klient ma takze mozliwosc weryfikacji swojej tozsamosci przy uzyciu Uslugi Instantor i w takim przypadku zwolniony bedzie z obowiazku Oplaty Rejestracyjnej;

1.15. Osoba trzecia - oznacza jakakolwiek osobe fizyczna lub prawna, która nie jest strona Umowy Pozyczki.

1.16. Posrednik – oznacza firme Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiebiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadajaca kapital zakladowy w wysokosci 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, swiadczaca uslugi posrednictwa kredytowego w zakresie udzielania pozyczek na rzecz Pozyczkodawcy MDP Finance Sp. z o.o. (w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie);

1.17. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pozyczki – przesylany Pozyczkobiorcy przez Pozyczkodawce za posrednictwem Posrednika (na trwalym nosniku) dokument potwierdzajacy zawarcie kazdej poszczególnej Umowy Pozyczki oraz zawierajacy informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim.

1.18. Pozyczka – srodki pieniezne przekazywane Pozyczkobiorcy przez Pozyczkodawce za posrednictwem Posrednika w formie krótkoterminowej pozyczki w wysokosci i na warunkach okreslonych w danej Umowie Pozyczki lub oznacza Pozyczke Refinansujaca, udzielona przez Pozyczkodawce Refinansujacego w wysokosci i na warunkach okreslonych w danej Umowie Pozyczki Refinansujacej.

1.19. Pozyczka promocyjna - oznacza kwote pieniezna, która Pozyczkodawca przekazuje Pozyczkobiorcy przez Posrednika w formie pozyczki na zasadach promocyjnych okreslonych kazdorazowo na Stronie Internetowej podczas trwania promocji zgodnie z regulaminem promocji.

1.20 Pozyczka Refinansujaca – oznacza Pozyczke udzielona Pozyczkobiorcy przez Pozyczkodawce za posrednictwem Posrednika z przeznaczeniem na splate zobowiazan Pozyczkobiorcy wzgledem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pozyczkobiorcy. 

1.21. Pozyczkobiorca - oznacza osobe fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych (która nie jest ubezwlasnowolniona calkowicie lub czesciowo), która w chwili skladania Wniosku o Udzielenie Pozyczki jest w wieku pomiedzy 21 a 70 lat, posiadajaca numer ewidencyjny PESEL oraz stale zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskala status Pozyczkobiorcy, zamierzajaca skorzystac z prawa do otrzymania Pozyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pozyczki. 

1.22. Pozyczkodawca – MDP Finance Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

1.23. Prowizja – oznacza oplate nalezna Pozyczkodawcy od Pozyczkobiorcy w wysokosci okreslonej w Umowie Pozyczki z tytulu utrzymywania, obslugi i korzystania przez Pozyczkobiorce z Pozyczki, jak równiez biezacej kontroli salda zadluzenia Pozyczkobiorcy oraz badania wiarygodnosci kredytowej Pozyczkobiorcy w okresie obowiazywania Umowy Pozyczki;

1.24. Ramowa Umowa Pozyczki – oznacza niniejsza Ramowa Umowe Pozyczki, stanowiaca integralna czesc Umów Pozyczki zawartych przez Pozyczkodawce z Pozyczkobiorca.

1.25. Regulamin – oznacza Regulamin swiadczenia uslug droga elektroniczna przez Posrednika, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm). 

1.26. Refinansowanie Pozyczki - oznacza splate udzielonej Pozyczki u Pozyczkodawcy przez pozyczkodawce refinansujacego.

1.27. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywista roczna stope oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim.

1.28. Strona – oznacza Pozyczkodawce i/lub Pozyczkobiorce osobno. 

1.29. Strona Internetowa – oznacza strone internetowa Posrednika, na której Pozyczkobiorca rejestruje sie elektronicznie, sklada Wniosek i zawiera Umowe Pozyczki z Pozyczkodawca za posrednictwem Posrednika.

1.30. Strony – oznaczaja Pozyczkodawce i Pozyczkobiorce razem.

1.31. Tabela Oplat - oznacza okreslenie calkowitych kwot Pozyczek, a takze stawek oplat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pozyczkodawca przy zawieraniu Umów Pozyczki, stanowiaca integralna czesc Ramowej Umowy Pozyczki. 

1.32. Umowa Pozyczki – oznacza jakakolwiek (tzn. pierwsza i kazda nastepna) umowe pozyczki zawarta pomiedzy Pozyczkodawca a Pozyczkobiorca za posrednictwem Posrednika, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pozyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy. 

1.33. Usluga Instantor – system informatyczny umozliwiajacy natychmiastowa weryfikacje rachunku bankowego Pozyczkobiorcy po uprzednio wyrazonej przez Pozyczkobiorce dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pozyczkobiorce z uslugi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pozyczkobiorcy nastepuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Posrednika i Pozyczkodawcy; 

1.34. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawe z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 poz. 1497 z pózn. zm.). 

1.35. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawe z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827 z pózn. zm.). 

1.36. Ustawa o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawe z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z pózn.zm.). 

1.37. Weryfikacja - czynnosci kontrolne dokonywane przez Pozyczkodawce oraz Posrednika dzialajacego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pozyczkodawcy, polegajace na zweryfikowaniu pod wzgledem zgodnosci informacji oraz danych zamieszczonych przez Pozyczkobiorce w Formularzu Rejestracyjnym, jak równiez weryfikacji Pozyczkobiorcy w bazach danych BIG/BIK. 

1.38. Wniosek o Udzielenie Pozyczki – wniosek zlozony przez Pozyczkobiorce w sposób okreslony w Ramowej Umowie Pozyczki, którego zlozenie ma na celu zawarcie Umowy Pozyczki.

 

 § 2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pozyczkodawce Pozyczkobiorcy Pozyczki, która Pozyczkobiorca zobowiazany jest zwrócic Pozyczkodawcy na warunkach okreslonych w Ramowej Umowie Pozyczki, z uwzglednieniem terminu platnosci wynikajacego z Umowy Pozyczki.

2.2 Zawarcie niniejszej Ramowej Umowy Pozyczki uprawnia Pozyczkobiorce wylacznie do wystepowania do Pozyczkodawcy o zawarcie umów pozyczki oferowanych przez Pozyczkodawce pod marka  LENDON.

2.3 Pozyczke uwaza sie za udzielona w momencie zaksiegowania przelewu na wskazanym we wniosku o zawarcie pozyczki Koncie Bankowym Pozyczkobiorcy lub na rachunku/rachunkach - wskazanych przez Pozyczkobiorce - podmiotów uprawnionych wzgledem Pozyczkobiorcy (Pozyczka Refinansujaca).

2.4 Pozyczka moze zostac udzielona wylacznie w zlotych polskich.

2.5 Okres obowiazywania danej Umowy Pozyczki przypada do daty wykonania przez Pozyczkobiorce wszystkich zobowiazan wynikajacych z tej Umowy Pozyczki lub rozwiazania Umowy Pozyczki przez Pozyczkodawce w przypadkach przewidzianych w niniejszej Ramowej Umowie Pozyczki.

 

 § 3 WARUNKI UDZIELENIA POZYCZKI

3.1 Pozyczkodawca udziela Pozyczki osobom fizycznym pod warunkiem, ze:

3.1.1 Pozyczkobiorca zarejestrowal sie na Stronie Internetowej Posrednika;

3.1.2 Pozyczkobiorca dokonal prawidlowej weryfikacji za pomoca uslugi Instantor lub Oplaty Rejestracyjnej;

3.1.3 Pozyczkobiorca zlozyl w sposób prawidlowy Wniosek o Udzielenie Pozyczki, który zostal zaakceptowany przez Pozyczkodawce;

3.1.4 Pozyczkobiorca przeszedl pozytywnie Weryfikacje;

3.1.5 Strony zawarly Umowe Pozyczki w sposób okreslony w niniejszej Ramowej Umowie Pozyczki.

3.2 Pozyczkobiorca oswiadcza, ze jest osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz ze w chwili skladania Wniosku o Udzielenie Pozyczki ukonczyl 21 lat oraz nie przekroczyl 70 lat, posiada numer ewidencyjny PESEL oraz stale zameldowanie na terenie Polski.

3.3 Przeslanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pozyczki jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez Pozyczkobiorce na weryfikacje danych Pozyczkobiorcy w bazach danych dluzników, zgodnie z Ustawa o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Pozyczkodawca ma prawo zadania od Pozyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzajacych informacje udzielone przez Pozyczkobiorce w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pozyczki.

3.4  Pozyczkodawca ani Posrednik nie ma obowiazku informowania Pozyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pozyczki, z wyjatkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pozyczki nastapila ze wzgledu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych / Biura Informacji Kredytowej lub zbiorze danych Pozyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pozyczkodawca poprzez Posrednika udzieli Pozyczkobiorcy bezplatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaze baze danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

3.5 Pozyczkodawca poinformuje Pozyczkobiorce o fakcie przyznania Pozyczki lub odrzucenia Wniosku za pomoca wiadomosci SMS oraz/lub email oraz/lub informacji zamieszczonej na Koncie Uzytkownika na Stronie Internetowej Pozyczkodawcy.

3.6 W przypadku, gdy w decyzji Pozyczkodawcy proponowana suma Pozyczki jest nizsza od sumy Pozyczki wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pozyczki, Umowa Pozyczki wchodzi w zycie w momencie udzielenia przez Pozyczkobiorce zgody na zaproponowana przez Pozyczkodawce kwote, przy czym oswiadczenie o zgodzie Pozyczkobiorca moze zlozyc za posrednictwem Konta Uzytkownika, jak równiez wysylajac wiadomosc tekstowa (SMS) na numer telefonu Posrednika podany na Stronie Internetowej lub dzwoniac na numer telefonu Posrednika podany na Stronie Internetowej. Pozyczkobiorca wyraza zgode na rejestracje rozmowy z Posrednikiem.

3.7  Pozyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pozyczkodawcy za posrednictwem Posrednika bezplatnego projektu Ramowej Umowy Pozyczki, Umowy Pozyczki oraz harmonogramu splaty Pozyczki.

 

§ 4 OSWIADCZENIA POZYCZKOBIORCY

4.1. Przez zawarcie Umowy Pozyczki Pozyczkobiorca oswiadcza, ze:

4.1.1. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowe Pozyczki z Pozyczkodawca w celu niezwiazanym z dzialalnoscia gospodarcza;

4.1.2. posiada miejsce zameldowania oraz zamieszkania na terytorium Polski, jak równiez numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;

4.1.3. nie posiada niesplaconych zobowiazan, które zostaly by ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej.

 

§ 5 OSWIADCZENIA POZYCZKODAWCY

5.1. Pozyczkodawca zobowiazuje sie:

5.1.1. udzielic Pozyczki bezzwlocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wczesniej niz po spelnieniu warunków udzielenia pozyczki, o których mowa w § 3 pkt 3.1;

5.1.2. zamieszczac na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pozyczek;

5.1.3. w sposób nalezyty i zgodny z powszechnie obowiazujacym prawem zabezpieczyc przekazane mu w zwiazku z Umowa Pozyczki dane osobowe Pozyczkobiorcy.

 

§ 6 REJESTRACJA POZYCZKOBIORCY

6.1. Przed zlozeniem Wniosku o Udzielenie Pozyczki Klient zobowiazany jest dokonac rejestracji na Stronie Internetowej.

6.2. Rejestracja nastepuje poprzez prawidlowe wypelnienie Formularza Internetowego, znajdujacego sie na Stronie Internetowej z uzyciem polskich znaków.

6.3. Wypelniajac Formularz Internetowy Klient zobowiazany jest podac nastepujace dane:

 • imie i nazwisko (z uzyciem polskich znaków),
 • numer PESEL,
 • serie i numer dowodu osobistego,
 • stan cywilny,
 • adres zameldowania,
 • adres korespondencyjny,
 • dlugosc zamieszkania pod obecnym adresem,
 • data poczatku zatrudnienia,
 • aktualne miejsce zatrudnienia wraz z aktualnym wynagrodzeniem,
 • telefon do pracodawcy,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • adres poczty elektronicznej,
 • aktualny numer telefonu komórkowego,
 • koszty utrzymania/inne wydatki

6.4. Klient zobowiazany jest potwierdzic stosownym oswiadczeniem, ze zapoznal sie z Ramowa Umowa Pozyczki oraz z Regulaminem, zamieszczonymi na Stronie Internetowej Posrednika.

6.5. Rejestrujac sie na Stronie Internetowej Posrednika i skladajac Wniosek, Pozyczkobiorca oswiadcza, ze:

6.5.1. przed zlozeniem Wniosku zapoznal sie z Ramowa Umowa Pozyczki zamieszczona na Stronie Internetowej Posrednika;

6.5.2. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pozyczki na odleglosc w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

6.5.3. wyraza zgode na telefoniczna weryfikacje informacji dotyczacych zródla i wysokosci uzyskiwanego przez Pozyczkobiorce dochodu;

6.5.4. przyjmuje do wiadomosci i potwierdza, ze zostal poinformowany, ze podane dane osobowe beda przetwarzane przez posrednika: Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2/8 oraz pozyczkodawce: MDP Finance Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 w celu realizacji wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, a w razie zawarcia Umowy Pozyczki, równiez w celu wykonanie tej umowy.

6.5.5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo dostepu do tresci danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych.

6.6. Rejestrujac sie na Stronie Internetowej i skladajac kazdorazowy Wniosek o Udzielenie Pozyczki, Pozyczkobiorca udziela Pozyczkodawcy oraz Posrednikowi (kazdemu z nich z prawem do samodzielnego dzialania) nastepujacych upowaznien w zakresie pozyskania przez Pozyczkodawce oraz Posrednika dotyczacych Pozyczkobiorcy informacji gospodarczych:

a) „Dzialajac w imieniu wlasnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w zwiazku z art. 13 ustawy o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upowaznienia Pozyczkodawcy, tj. spólce MDP Finance Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 KRS nr 0000600366 oraz Posrednikowi, tj. spólce Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, KRS nr 0000453034:

 • do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), z Krajowego Rejestru Dlugów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba we Wroclawiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedziba w Krakowie, ul. Lublanska 38 (31–476) oraz z Rejestru Dluzników ERIF BIG S. A z siedziba w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095), dotyczacych mnie informacji gospodarczych;
 • do pozyskania za posrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Zwiazku Banków Polskich dotyczacych mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadluzenia wobec banków lub instytucji upowaznionych do udzielania kredytów, przekraczajacego 200 zlotych (dwiescie zlotych) lub braku danych o takim zadluzeniu;
 • do przekazywania informacji o wywiazywaniu sie przeze mnie z wszelkich zobowiazan pienieznych na rzecz MDP Finance Sp. z o.o., zarówno istniejacych w chwili udzielenia zgody, jak równiez mogacych powstac w przyszlosci, wynikajacych z zawartych przeze mnie Umów Pozyczki, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), do Krajowego Rejestru Dlugów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba we Wroclawiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214), do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedziba w Krakowie, ul. Lublanska 38 (31–476) oraz do Rejestru Dluzników ERIF BIG S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095).

6.7. Pozyczkobiorca sklada nastepujace oswiadczenie:

"W zwiazku ze zlozeniem przeze mnie wniosku o pozyczke, niniejszym udzielam Pozyczkodawcy, tj. spólce MDP Finance Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Hoza 86/410, 00-682, KRS nr 0000600780 oraz Posrednikowi, tj spólce Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, KRS nr 0000453034, pelnomocnictwa do wystapienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostepnienie informacji, w tym stanowiacych tajemnice bankowa oraz do zlozenia w moim imieniu oswiadczenia dotyczacego przetwarzania moich danych osobowych o nastepujacej tresci:

"W zwiazku ze zlozeniem przez mnie wniosku o pozyczke:

 • Upowazniam Pozyczkodawce, tj. spólke MDP Finance Sp. z o.o. oraz Posrednika, tj. spólke Creamfinance Poland Sp. z o.o. z do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostepnienie przez  Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na zlozone zapytanie informacji mnie dotyczacych, w tym stanowiacych tajemnice bankowa MDP Finance Sp. z o.o. dla oceny zdolnosci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrazam zgode na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez MDP Finance Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dluzszy niz 2 lata, w tym ich udostepnianie bankom, instytucjom ustawowo upowaznionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pozyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upowaznionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 • Upowazniam Pozyczkodawce, tj. spólke MDP Finance Sp. z o.o. oraz Posrednika, tj. spólke Creamfinance Poland Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczacych mojego zobowiazania wynikajacego z zawartej umowy pozyczki, a takze wyrazam zgode na udostepnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczacych, w tym stanowiacych tajemnice bankowa do MDP Finance Sp. z o.o. oraz Creamfinance Poland Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolnosci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiazywania zawartej z MDP Finance Sp. z o.o. umowy pozyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczacych mojego zobowiazania wynikajacego z zawartej z MDP Finance Sp. z o.o.  umowy pozyczki, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygasnieciu zobowiazania w celu oceny zdolnosci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostepnianie tych danych podmiotom upowaznionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Potwierdzam, ze zostalam(em) poinformowana(y) o prawie dostepu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolnosci udzielenia powyzszych zgód jak równiez o mozliwosci ich odwolania w kazdym czasie."

6.8.Pozyczkobiorca oswiadcza, ze

 • „W celu oceny zdolnosci kredytowej, zgadzam sie na udostepnienie przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pozyczkowej* i na udostepnienie przez nich Creamfinance Poland Sp. z o.o. informacji o historii moich pozyczek oraz zestawienie tych informacji przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

*Lista wspólpracujacych kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/”

 •  „Wyrazam zgode na przetwarzanie przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z MDP Finance Sp. z o.o. oraz informacji dotyczacych wykonywania zobowiazan wynikajacych z tej umowy w celu oceny zdolnosci kredytowej mojej osoby, nie dluzej jednak niz przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiazan wobec MDP Finance Sp. z o.o. wynikajacych z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez MDP Finance Sp. z o.o. wierzytelnosci wynikajacych z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiazaniu umowy o kredyt konsumencki.”
 •  „W celu oceny zdolnosci kredytowej przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.  zgadzam sie na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pozyczke, a takze na ich udostepnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pozyczkowej* i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostepnienie i zestawienie jej wyników Creamfinance Poland Sp. z o.o.

*Lista wspólpracujacych kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/”

6.9. Pozyczkobiorca zobowiazany jest podac w Formularzu Internetowym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Pozyczkodawcy lub Posrednika odnosnie prawdziwosci danych podanych przez Klienta w Formularzu Internetowym Posrednik ma prawo odmówic Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Posrednika. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzajacych Pozyczkodawce w blad skutkujacy doprowadzeniem do niekorzystnego rozporzadzenia jego mieniem, moze rodzic odpowiedzialnosc karna.

6.10. Po poprawnym wypelnieniu Formularza Internetowego Klientowi zaprezentowana zostanie za posrednictwem Strony Internetowej mozliwosc weryfikacji – Usluga Instantor lub poprzez dokonanie Oplaty Rejestracyjnej. Uzycie uslugi Instantor jako metody weryfikacji, przekierowuje klienta  na strone bankowosci internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukonczenia weryfikacji.

6.11. Podczas pierwszego logowania na Stronie Internetowej Pozyczkobiorca ma obowiazek ustalic swoje osobiste haslo dostepu do Konta Uzytkownika. Pozyczkobiorca zobowiazuje sie do nieudostepniania hasla osobom trzecim.

6.12. Pozyczkobiorca jest identyfikowany przez Posrednika poprzez zalogowanie sie na Stronie Internetowej do Konta Uzytkownika za pomoca podanego przez niego adresu poczty elektronicznej oraz osobistego hasla dostepu, które ustanowil podczas pierwszego logowania do Strony Internetowej. W przypadku czynnosci wykonywanych przy uzyciu telefonu komórkowego Posrednik identyfikuje Pozyczkobiorce za pomoca podanego w Formularzu Internetowym numeru telefonu komórkowego.

 

§ 7 ZMIANA DANYCH POZYCZKOBIORCY

7.1. Pozyczkobiorcy przysluguje prawo do modyfikacji danych zawartych w Formularzu Internetowym za pomoca Strony Internetowej Posrednika, za wyjatkiem danych takich jak: imie i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail, oraz Indywidualny Numer Konta Bankowego.

7.2. W przypadku zmiany danych niemozliwych do zmiany za pomoca Strony Internetowej Posrednika, Pozyczkobiorca zobowiazany jest niezwlocznie skontaktowac sie z Posrednikiem celem ustalenia sposobu zmiany tych danych.

7.3. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego dla klientów zweryfikowanych za pomoca uslugi Instantor, Pozyczkobiorca zobowiazany jest do ponownej weryfikacji za pomoca uslugi Instantor lub poprzez dokonanie Oplaty Rejestracyjnej.

7.4. W przypadku zmiany danych udzielonych Posrednikowi przez Pozyczkobiorce na potrzeby analizy Wniosku o Udzielenie Pozyczki, Pozyczkobiorca zobowiazany jest niezwlocznie przekazac Posrednikowi informacje o swoich aktualnych danych.

 

§ 8 WNIOSEK O UDZIELENIE POZYCZKI

8.1. Wniosek o Udzielenie Pozyczki zarejestrowany Pozyczkobiorca moze zlozyc wylacznie za posrednictwem Formularza Internetowego.

8.2. Skladajac Wniosek o Udzielenie Pozyczki Pozyczkobiorca zobowiazany jest podac w Formularzu Internetowym propozycje Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwote Pozyczki, okres na jaki ma zostac udzielona Pozyczka oraz termin splaty Pozyczki. W momencie skladania Wniosku o Udzielnie Pozyczki, przed zawarciem Umowy Pozyczki, Posrednik udostepni Pozyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczacy Pozyczki objetej Wnioskiem Pozyczkobiorcy, przy czym udostepnienie to nastapi w formie pliku PDF umozliwiajacego zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pozyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

8.3. W przypadku skladania Wniosku o Udzielenie Pozyczki Refinansujacej Pozyczkobiorca jest ponadto zobowiazany podac opis zobowiazania, które ma zostac splacone w wykonaniu przez Pozyczkodawce Umowy Pozyczki Refinansujacej (dyspozycja splaty). W przypadku, gdy zobowiazanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zobowiazanie wzgledem innego podmiotu, z którym wspólpracuje Posrednik, wypelnienie danych we Wniosku o Udzielenie Pozyczki Refinansujacej nastapi automatycznie, a nastepnie dane te zostana potwierdzone przez Pozyczkobiorce.

8.4. Skladajac Wniosek o Udzielenie Pozyczki za posrednictwem Formularza Internetowego Pozyczkobiorca sklada oswiadczenia wskazane w § 6 pkt 4 i 5, przy czym zlozenie oswiadczenia oraz wyrazenia zgody w ww. sprawach nastepowac bedzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pozyczki.

8.5. Wniosek o Udzielenie Pozyczki nie spelniajacy wymogów okreslonych powyzej w § 8 pkt 2 i 3 podlegac bedzie odrzuceniu.

8.6. Posrednik wyplaca Pozyczke Pozyczkobiorcy, przelewajac Pozyczke na Indywidualne Konto Bankowe Pozyczkobiorcy lub rachunki bankowe wskazanych przez Pozyczkobiorce podmiotów uprawnionych wzgledem Pozyczkobiorcy (Pozyczka refinansujaca, z zastrzezeniem § 14 pkt 1), od razu po wejsciu w zycie Umowy Pozyczki.

8.7. Po zaakceptowaniu przez Pozyczkodawce poprawnego wniosku Pozyczkobiorcy o pierwsza Pozyczke, Pozyczkodawca za pomoca Posrednika udostepni Pozyczkobiorcy na trwalym nosniku Ramowa Umowe Pozyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pozyczki oraz Formularz Odstapienia (w formie plików PDF umozliwiajacych ich zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te beda widoczne po zalogowaniu sie przez Pozyczkobiorce na Koncie Uzytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umozliwiajacych zapis na komputerze Pozyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostana wyslane w formie plików PDF umozliwiajacych ich zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pozyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

 

§ 9 WSTEPNA ANALIZA WNIOSKU O POZYCZKE

9.1. Skladajac Wniosek o Udzielenie Pozyczki Pozyczkobiorca potwierdza, iz w dniu zlozenia Wniosku o Udzielenie Pozyczki spelnia warunki, o których mowa w § 4 pkt 1 Ramowej Umowy Pozyczki. Ponadto, Pozyczkobiorca upowaznia Pozyczkodawce, Posrednika (kazdego z nich samodzielnie) do weryfikacji prawdziwosci oraz kompletnosci danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pozyczki na podstawie publicznie dostepnych danych, list i rejestrów, potwierdzenia zatrudnienia Pozyczkobiorcy podanego we Wniosku o Udzielenie Pozyczki w celu oceny ryzyka, jak równiez do kontaktowania sie z Pozyczkobiorca w celu usuniecia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pozyczki lub watpliwosci dotyczacych danych Pozyczkobiorcy powstalych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pozyczki. Pozyczkodawca oraz Posrednik maja prawo zadania od Pozyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzajacych informacje udzielone przez Pozyczkobiorce w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pozyczki.

9.2. Pozyczkodawca oraz Posrednik dzialajacy na rzecz Pozyczkodawcy dokonujac wstepnej analizy Wniosku o Udzielenie Pozyczki, w szczególnosci weryfikuja prawdziwosc oraz kompletnosc danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pozyczki na podstawie publicznie dostepnych danych, list i rejestrów oraz badaja aktualny stan zadluzenia wobec Pozyczkodawcy z tytulu Pozyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Dlugów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dluzników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A , Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i innych bazach BIG, a takze Biuro Informacji Kredytowej S.A.

9.3. Pozyczkodawca lub Posrednik maja prawo skontaktowac sie telefonicznie z Pozyczkobiorca w celu weryfikacji prawdziwosci danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolnosci pozyczkowej Pozyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któres z pytan lub udzielenie nieprawdziwych informacji moze skutkowac odmowa udzielenia pozyczki.

9.4. Decyzje odnosnie przyznania albo odmowy przyznania Pozyczki podejmuje Pozyczkodawca.

9.5. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pozyczkodawce Wniosku o Udzielnie Pozyczki Posrednik bez zbednej zwloki informuje Pozyczkobiorce, wysylajac do Pozyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pozyczkobiorcy podany na Koncie uzytkownika oraz/lub jako wiadomosc tekstowa SMS na numer telefonu komórkowego Pozyczkobiorcy.

9.6. Pozyczkodawca oraz Posrednik nie maja obowiazku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pozyczki, z wyjatkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pozyczki nastapila ze wzgledu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pozyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pozyczkodawca udzieli Pozyczkobiorcy poprzez Posrednika bezplatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaze baze danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

 

§ 10 UDZIELANIE KOLEJNYCH POZYCZEK

10.1. Pozyczkodawca udzieli Pozyczkobiorcy kolejnych Pozyczek kazdorazowo na podstawie odrebnych Umów Pozyczki zawieranych przez Strony na odleglosc.

10.2. Pozyczkobiorca nie moze w tym samym czasie korzystac z wiecej niz jednej Pozyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pozyczki moze zostac zlozony dopiero po calkowitym zwrocie przez Pozyczkobiorce wczesniejszej Pozyczki, uiszczeniu naleznej Prowizji lub Odsetek oraz wypelnieniu wszelkich obowiazków spoczywajacych na Pozyczkobiorcy w stosunku do Pozyczkodawcy z tytulu wczesniejszej Pozyczki.

10.3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pozyczki zarejestrowany Pozyczkobiorca moze zlozyc za posrednictwem Formularza Internetowego badz poprzez kontakt telefoniczny z  Posrednikiem dzialajacym na rzecz Pozyczkodawcy. W momencie skladania Wniosku o udzielnie kolejnej Pozyczki, przed zawarciem Umowy Pozyczki, Pozyczkodawca udostepni Pozyczkobiorcy poprzez Posrednika, Formularz Informacyjny dotyczacy Pozyczki objetej Wnioskiem Pozyczkobiorcy, przy czym udostepnienie to nastapi w formie pliku PDF umozliwiajacego zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy, wyslanego na adres poczty elektronicznej Pozyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

10.4. Skladajac Wniosek o Udzielenie kolejnej Pozyczki Pozyczkobiorca zobowiazany jest podac propozycje Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwote Pozyczki oraz termin splaty Pozyczki.

10.5. Skladajac Wniosek o Udzielenie kolejnej Pozyczki za posrednictwem Formularza Internetowego Pozyczkobiorca sklada oswiadczenia zgodnie z zapisami § 6 pkt 4 i 5 Ramowej Umowy Pozyczki.

10.6. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pozyczki niespelniajacy wymogów okreslonych w Ramowej Umowie Pozyczki podlegac bedzie odrzuceniu.

10.7. Po zlozeniu poprawnego Wniosku o kolejna Pozyczke Pozyczkodawca lub Posrednik dzialajacy na rzecz Pozyczkodawcy dokonaja analizy wniosku w sposób okreslony w § 9 pkt 2.

10.8. Kwota kolejnej Pozyczki zostanie przekazana przez Posrednika dzialajacego w imieniu i na rzecz Pozyczkodawcy przelewem stosownie do tresci § 8 pkt 6 Ramowej Umowy Pozyczki, niezwlocznie po wyslaniu przez Posrednika do Pozyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie Pozyczki, Dacie Splaty, przy pomocy wiadomosci SMS wyslanej na numer telefonu komórkowego Pozyczkobiorcy i/lub wysylaniu wiadomosc e-mail na adres e-mail Pozyczkobiorcy podany na Koncie Uzytkownika.

10.9. Po zaakceptowaniu przez Pozyczkodawce kolejnej Pozyczki Pozyczkodawca poprzez Posrednika udostepni Pozyczkobiorcy Ramowa Umowe Pozyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pozyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstapienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu sie na Stronie Internetowej Posrednika (w formie umozliwiajacej zapis na komputerze Pozyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Posrednik wysle na adres poczty elektronicznej Pozyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umozliwiajacych ich zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy.

10.10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kolejnej pozyczki po zmianie przez Pozyczkodawce wzorca Ramowej Umowy Pozyczki nastapi wylacznie po dokonaniu akceptacji przez Pozyczkobiorce nowego wzorca Umowy. O sposobie dokonania tej czynnosci Pozyczkobiorca zostanie poinformowany

 

§ 11 OPLATY

11.1. Na calkowity koszt Pozyczki sklada sie Prowizja oraz Odsetki, zgodnie z informacja zawarta w Formularzu Informacyjnym (przesylanym Pozyczkobiorcy przez Posrednika na trwalym nosniku po zlozeniu wniosku o pozyczke oraz po zawarciu Umowy Pozyczki), a takze zawarta w Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pozyczki (przesylanym Pozyczkobiorcy przez Posrednika na trwalym nosniku po zawarciu kazdej poszczególnej Umowy Pozyczki).

11.2. Prowizja oraz Odsetki sa platne w Dacie Splaty wynikajacej z Umowy Pozyczki.

11.3. Pozyczkodawca nalicza Odsetki od Kwoty Pozyczki (kapitalu Pozyczki), poczawszy od daty udostepnienia przez Pozyczkodawce srodków z tytulu Pozyczki, do dnia poprzedzajacego calkowita splate Pozyczki.

11.4. Odsetki, o których mowa w pkt 11.3 powyzej naliczane sa wedlug stopy zmiennej w wysokosci dwukrotnosci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotnosci odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiekszaja sume zadluzenia z tytulu pozyczki i splacane sa lacznie z Kwota Pozyczki oraz Prowizja w Dniu Splaty. Wysokosc odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, bedacej wynikiem zmiany w wysokosci odsetek, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, Pozyczkodawca poinformuje Pozyczkobiorce o tej zmianie niezwlocznie po jej dokonaniu.

11.5. Odsetki naliczane sa za kazdy dzien korzystania przez Pozyczkobiorce z Kwoty Pozyczki, przy czym podstawa do obliczania Odsetek jest aktualna wysokosc Kwoty Pozyczki pozostajacej do splaty.

11.6. Wysokosc Odsetek zostala okreslona w Tabeli Oplat i Prowizji stanowiacej integralna czesc niniejszej Ramowej Umowy Pozyczki.

11.7. Pozyczkobiorca jest równiez zobowiazany do zaplaty na rzecz Pozyczkodawcy Prowizji w wysokosci okreslonej w Tabeli Oplat i Prowizji stanowiacej zalacznik do niniejszej Umowy

11.8. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pozyczek udzielanych przez Pozyczkodawce zamieszczona jest na Stronie Internetowej Posrednika, jak równiez zawarta jest w Indywidualnych Warunkach Umowy, jak równiez zawarta jest w Formularzu Informacyjnym (przesylany Pozyczkobiorcy na trwalym nosniku po zlozeniu wniosku o pozyczke - przed zawarciem Umowy Pozyczki oraz po zawarciu Umowy Pozyczki) oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pozyczki przesylanych do Pozyczkobiorcy.

11.9. Pozyczkodawca moze okresowo udzielac rabatów, a takze okresowo zmieniac (zmniejszac lub rezygnowac) Prowizje, Odsetki lub oferowac inne promocyjne warunki Pozyczek lub warunki splaty Pozyczki, o czym Pozyczkobiorca jest kazdorazowo informowany poprzez przeslanie przez Pozyczkodawce na trwalym nosniku regulaminu danej promocji, która jest objety Pozyczkobiorca.

 11.10. Promocyjne warunki Pozyczki przestaja obowiazywac automatycznie (bez koniecznosci skladania oswiadczen przez którakolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku naruszenia przez Pozyczkobiorce terminu splaty przyznanej Pozyczki udzielonej na warunkach promocyjnych.

11.11. Po anulowaniu promocyjnych warunków Pozyczki, Pozyczkobiorca zobowiazany jest do splaty Pozyczki wraz z Prowizja oraz Odsetkami w kwocie wskazanej w Tabeli Oplat dla Pozyczek w kwocie nominalnej odpowiadajacej Pozyczce, która byla udzielona na warunkach promocyjnych.

11.12. Anulowanie promocyjnych warunków Pozyczki nie stanowi zmiany Umowy Pozyczki.

11.13. Koszty zwiazane z udzieleniem Pozyczki oraz opóznieniem w jej splacie, sa przedstawione w Tabeli oplat stanowiacej Zalacznik do niniejszej Ramowej Umowy Pozyczki oraz zamieszczonej na Stronie Internetowej Posrednika.

 

§ 12 ZWROT POZYCZKI

12.1. Pozyczkobiorca splaca na rzecz Pozyczkodawcy Pozyczke zgodnie z warunkami Umowy Pozyczki przelewem na rachunek Posrednika.

12.2. Pozyczkobiorca ma mozliwosc sprawdzenia terminu splaty Pozyczki oraz aktualnej kwoty do splaty Pozyczki logujac sie na Stronie Internetowej Posrednika, jak równiez kontaktujac sie z Dzialem Obslugi Klienta. W przypadku problemu z zalogowaniem sie na Stronie Internetowej Posrednika Pozyczkobiorca powinien skontaktowac sie telefonicznie z Dzialem Obslugi Klienta.

12.3. Pozyczkobiorca wyraza zgode na informowanie go przez Posrednika w imieniu Pozyczkodawcy  poprzez wiadomosci SMS wysylane na numer telefonu komórkowego Pozyczkobiorcy podany w Formularzu Internetowym o aktualnej wysokosci kwoty Pozyczki oraz o terminie splaty Pozyczki.

12.4. Jezeli Dzien Splaty Pozyczki wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, naleznosc staje sie wymagalna w nastepnym dniu bedacym w Polsce dniem roboczym.

12.5. Pozyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której zostala udzielona Pozyczkobiorcy.

12.6. Pozyczkobiorca w tytule splaty zobowiazuje sie wpisac numer PESEL i /lub nr pozyczki.

12.7. Pozyczkodawca dopuszcza mozliwosc splaty Pozyczki lub jej czesci przez osobe trzecia lub z innego konta bankowego niz to, na które udzielona zostala pozyczka, przy czym w tytule przelewu podany musi zostac numer PESEL Pozyczkobiorcy i nr pozyczki. W szczególnosci Pozyczkodawca dopuszcza mozliwosc splaty Pozyczki poprzez Refinansowanie Pozyczki.

12.8. Za dzien splaty Pozyczki uznaje sie dzien zaksiegowania srodków na Koncie Bankowym Posrednika  dzialajacego w tym zakresie na rzecz Pozyczkodawcy wskazanym w Indywidualnych Warunkach Umowy.

12.9. Strony ustalaja, ze kwoty, które Pozyczkobiorca wplaci Pozyczkodawcy zostana w kolejnosci zaliczone na:

12.9.1. odsetki za nieterminowa platnosc Pozyczki;

12.9.2. Odsetki (kapitalowe);

12.9.3. Prowizje;

12.9.4. Kwote Pozyczki.

12.10. Pozyczkobiorca jest zobowiazany do zwrotu Pozyczki najpózniej w Dniu Splaty wskazanym w Umowie Pozyczki.

12.11.    Pozyczkobiorca jest uprawniony do czesciowej lub calkowitej splaty Pozyczki przed Dniem Splaty Pozyczki. W przypadku splaty calosci lub czesci Pozyczki przed Dniem Splaty, calkowity koszt Pozyczki ulega obnizeniu o te koszty, które dotycza okresu, o który skrócono termin, na jaki zostala udzielona Pozyczka.

 

§ 13 NIETERMINOWA SPLATA POZYCZKI

13.1. Jezeli Pozyczka lub jej czesc nie zostanie uiszczona w terminie wskazanym w Umowie Pozyczki, spowoduje to uznanie niesplaconej czesci Pozyczki za zadluzenie przeterminowane i w zwiazku z tym Pozyczkobiorca zobowiazany bedzie do zaplaty oprócz nieterminowo splaconej kwoty Pozyczki równiez odsetek za czas opóznienia, tj. za okres od Daty Splaty Pozyczki lub jej czesci w kwocie wynikajacej z Umowy Pozyczki do dnia zaksiegowania kwoty Pozyczki lub jej czesci w kwocie wynikajacej z Umowy Pozyczki na Koncie Bankowym nalezacym do Posrednika dzialajacego w tym zakresie na rzecz Pozyczkodawcy.

13.2. Odsetki zwiazane z nieterminowa platnoscia naliczane sa przez Pozyczkodawce w wysokosci odsetek maksymalnych za opóznienie okreslonych w art. 481 § 2Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotnosci wysokosci odsetek ustawowych za opóznienie (odsetki ustawowe za opóznienie wynosza sume stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, bedacej wynikiem zmiany w wysokosci odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pozyczkodawca poprzez Posrednika poinformuje Pozyczkobiorce o tej zmianie niezwlocznie po jej nastapieniu.

13.3. W przypadku opóznienia w splacie Pozyczki, Pozyczkodawca ma prawo do podjecia dzialan w swoim imieniu lub przy pomocy Posrednika lub podmiotu trzeciego, majacych na celu odzyskanie swojej wierzytelnosci, w tym w szczególnosci do:

- rozpoczecia dzialan windykacyjnych w szczególnosci kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej;
- przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzacych dzialania zmierzajace do odzyskania wierzytelnosci;
- prowadzenie dzialan z zakresu windykacji terenowej lub innych podmiotów swiadczacych w/w uslugi;
- dochodzenie roszczen na drodze postepowania sadowego i komorniczego lub podmiotu trzeciego;
- umieszczanie danych o niesplaconym zobowiazaniu w rejestrach BIG;
- sprzedazy wierzytelnosci za posrednictwem Internetowych Gield Wierzytelnosci;
- cesji wierzytelnosci na podmiot trzeci.

13.4. W przypadku zobowiazan Pozyczkobiorcy wynikajacych z Umowy Pozyczki zawartej z Pozyczkodawca, jezeli laczna ich wartosc przekracza 200 zl, sa wymagalne co najmniej od 60 dni i uplynal co najmniej miesiac od wyslania Pozyczkobiorcy wezwania do zaplaty, Pozyczkodawca bedzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pozyczkobiorcy poprzez Posrednika w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej dzialajacych na podstawie Ustawy o udostepnianiu informacji gospodarczych.

13.5. Pozyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelnosci, w tym niewymagalnych, wynikajacych z tytulu Umowy Pozyczki, na rzecz osób trzecich.

 

§ 14 POZYCZKA REFINANSUJACA

14.1. Pozyczkodawca dopuszcza udzielenie pozyczki refinansujacej zobowiazania u innych Pozyczkodawców wymienionych na stronie internetowej Posrednika. W ramach udzielenia Pozyczki Refinansujacej, po otrzymaniu od Pozyczkobiorcy Prowizji za udzielenie pozyczki refinansujacej zgodnie z Tabela Oplat, Pozyczkodawca dokona przelewu Kwoty Pozyczki na rzecz pozyczkodawcy wzgledem, którego Pozyczkobiorca ma zobowiazanie. Dokonanie wyplaty Pozyczki przez Pozyczkodawce na rzecz pozyczkodawcy wzgledem, którego Pozyczkobiorca ma zobowiazanie, wyczerpuje roszczenia Pozyczkobiorcy o wyplate kwoty Pozyczki. Kwota Pozyczki staje sie wymagalna na rzecz Pozyczkodawcy zgodnie z wybranym przez Pozyczkobiorce terminem i wariantem refinansowania na podstawie Tabeli Oplat. Umowa miedzy Pozyczkodawca, Posrednikiem lub podmiotem uprawnionych wzgledem Pozyczkobiorcy, moze przewidywac zbiorcze przelewy Pozyczek Refinansujacych miedzy Pozyczkodawca a innym pozyczkodawca, takze dokonywane w okresach rozliczeniowych.

14.2. Pozyczkobiorca ma prawo do zlecenia splaty przez Pozyczkodawce pozyczki zaciagnietej u innego pozyczkodawcy wymienianego na stronie internetowej Posrednika pod warunkiem uprzedniego zaplacenia Prowizji za dokonanie splaty Pozyczki na rzecz Pozyczkodawcy, w kwocie wskazanej w Tabeli Oplat.

14.3. Pozyczkobiorca dokonujac wplaty okreslonej w ust 14.2 niniejszej umowy, jest zobowiazany wskazac w tytule platnosci numer ewidencyjny PESEL Pozyczkobiorcy oraz informacje: „prowizja za udzielenie pozyczki refinansujacej”. W przypadku jednoczesnego wyrazenia przez Pozyczkobiorce checi zawarcia Umowy Pozyczki Refinansujacej oraz niewskazania przez niego w tytule platnosci informacji wymienionych w zdaniu poprzednim, dokonana wplata zostanie uznana przez Pozyczkodawce za prowizje z tytulu udzielenia pozyczki refinansujacej.14.4. Dokonujac refinansowania Pozyczki, Pozyczkodawca poprzez Posrednika przesle do Pozyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie o dokonaniu wyplaty Pozyczki Refinansujacej na rzecz pozyczkodawcy, wzgledem którego Pozyczkobiorca ma zobowiazanie wraz z umowa Pozyczki Refinansujacej oraz Formularzem Informacyjnym.

14.5. Pozyczkodawca ma prawo odmówic Pozyczkobiorcy udzielenia Pozyczki Refinansujacej. W takim przypadku oplata za udzielenie pozyczki refinansujacej zostanie zwrócona na konto Pozyczkobiorcy.

14.6. Wykonanie przelewu Pozyczki zgodnie z dyspozycja Pozyczkobiorcy zawarta we Wniosku o udzielnie Umowy Pozyczki Refinansujacej, oznaczac bedzie wydanie Pozyczkobiorcy kwoty Pozyczki.

14.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do umowy Pozyczki Refinansujacej odpowiednie zastosowanie maja postanowienia dotyczace Umowy Pozyczki, z wylaczeniem postanowien dotyczacych przekazania na rzecz Pozyczkobiorcy kwoty Pozyczki.

 

§ 15 PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY POZYCZKI 

15.1. Pozyczkobiorca ma prawo odstapic od poszczególnych Umów Pozyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

15.2. Pozyczkobiorca wykonuje prawo do odstapienia poprzez przeslanie na adres korespondencyjny Posrednika  (ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa) pisemnego oswiadczenia o odstapieniu lub zeskanowanego oswiadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Pozyczkobiorcy zawierajacym imie i nazwisko na adres poczty elektronicznej zamieszczony na Stronie Internetowej (info@lendon.pl). Wzór Formularza Odstapienia jest dostepny po zalogowaniu sie na Stronie Internetowej, jak równiez zostaje przeslany Pozyczkobiorcy po kazdorazowym zawarciu Umowy Pozyczki (w formie pliku PDF umozliwiajacego zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy). Nie wylacza to prawa do odstapienia od umowy w przypadku nie budzacego watpliwosci oswiadczenia woli zlozonego przez Pozyczkobiorce Posrednikowi w innej formie.

15.3. Pozyczkobiorca, który zlozyl oswiadczenie o odstapieniu od Umowy jest zobowiazany do zwrotu Kwoty Pozyczki, nie pózniej niz w terminie 30 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

15.4. W przypadku niewykonania przez Pozyczkobiorce przyslugujacego mu prawa odstapienia od Umowy Pozyczki w powyzszym terminie, Umowa Pozyczki zostanie w pelni wazna i skuteczna. 

 

§ 16 REKLAMACJE

16.1. Reklamacje nalezy skladac droga pisemna na adres pocztowy Posrednika dzialajacego w tym zakresie na rzecz Pozyczkodawcy (ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa) badz poprzez wyslanie wiadomosci e-mail na adres elektroniczny Pozyczkodawcy (info@lendon.pl) badz droga telefoniczna za posrednictwem infolinii Pozyczkodawcy (numer telefonu 22-388-6-444). Pozyczkobiorca w momencie skladania reklamacji powinien wyraznie wskazac, ze sklada reklamacje. Ponadto reklamacja powinna zawierac: imie, nazwisko i adres do korespondencji Pozyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pozyczki, szczególowe przedstawienie zglaszanych zastrzezen wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwan odnosnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku skladania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierac równiez podpis Pozyczkobiorcy.16.2. Pozyczkodawca rozpatruje zgloszona reklamacje niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na zlozonosc sprawy rozpatrzenie reklamacji nie bedzie mozliwe w terminie 30 dni, Pozyczkodawca poinformuje o tym Pozyczkobiorce wskazujac:

• przyczyny braku mozliwosci dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
• okolicznosci wymagajace wyjasnienia,
• ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje, który nie moze byc dluzszy niz 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

16.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pozyczkodawca poinformuje Pozyczkobiorce listownie, telefonicznie, wiadomoscia poczty elektronicznej lub osobiscie. Odpowiedz na reklamacje zostanie udzielona przez Pozyczkodawce w postaci papierowej (przesylka pocztowa) lub za pomoca innego trwalego nosnika informacji lub poczta elektroniczna, z zastrzezeniem, ze Pozyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamacje poczta elektroniczna wylacznie na wniosek Pozyczkobiorcy.

16.4. W przypadku nieuwzglednienia roszczenia wynikajacego z reklamacji, Pozyczkobiorca moze:
a) wystapic z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),

b) wystapic z powództwem do sadu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien byc pozwany (Pozyczkodawca) i sadu miejscowo wlasciwego do rozpoznania sprawy.

 

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE 

17.1. Ramowa Umowa Pozyczki zostala zawarta na czas nieokreslony.

17.2. Pozyczkobiorca ma prawo rozwiazac niniejsza Umowe za 1-miesiecznym wypowiedzeniem w drodze oswiadczenia przeslanego na adres wskazany na Stronie Internetowej na trwalym nosniku (korespondencyjnie na adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, albo elektronicznie na adres info@lendon.pl).

17.3. Pozyczkodawca ma prawo, na trwalym nosniku, wypowiedziec niniejsza Umowe za 2-miesiecznym okresem wypowiedzenia.

17.4. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pozyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pozyczki, zawartych w ramach Ramowej Umowy Pozyczki.

17.5. Pozyczkodawca moze wypowiedziec Umowe Pozyczki ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

 1. jesli Pozyczkobiorca zalega ze splata Pozyczki lub jej czesci przez okres dluzszy niz 30 dni; lub
 2. dane podane przez Pozyczkobiorce podczas rejestracji sa nieprawdziwe lub nie moga byc zweryfikowane przez Pozyczkodawce lub Posrednika.

17.6. Wypowiedzenie Umowy przez Pozyczkodawce z przyczyn okreslonych w pkt 17.5 powoduje, ze Pozyczka wyplacona Pozyczkobiorcy staje sie natychmiast wymagalna.

17.7. Pozyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pozyczki w ciagu 6-miesiecy od wystapienia zmiany badz wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zalecen lub wytycznych organów panstwowych odnoszacych sie do wykonywania Umowy.

17.8. O zmianie postanowien Ramowej Umowy Pozyczki Pozyczkodawca zawiadomi bezposrednio lub za pomoca Posrednika Pozyczkobiorce przed data wejscia w zycie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wyslanie wiadomosci email wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umozliwiajacego zapisanie na komputerze Pozyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pozyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pozyczkodawca wskaze postanowienia, które ulegly zmianie oraz ich nowe brzmienie, a takze poda date wejscia w zycie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pozyczki bedzie wiazaca dla Pozyczkobiorcy, jezeli Pozyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach okreslonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pozyczkobiorce zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyzej. Zmieniona Ramowa Umowy Pozyczki obowiazuje wylacznie w stosunku do Umów Pozyczki zawartych po dniu wejscia w zycie zmienionej Ramowej Umowy Pozyczki.

17.9. Skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy z powodów wymienionych w pkt 17.8 nie zwalnia Pozyczkobiorcy ze splaty istniejacych zobowiazan wobec Pozyczkodawcy.

17.10. Pozyczkobiorca zobowiazuje sie informowac Pozyczkodawce poprzez Strone Internetowa Posrednika, listownie na adres Posrednika lub za pomoca elektronicznych srodków komunikacji niezwlocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o Udzielenie Pozyczki az do calkowitego wykonania wszelkich zobowiazan wynikajacych z Umowy Pozyczki.

17.11. Niniejsza Ramowa Umowa Pozyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz kazdej kolejnej Pozyczki, udzielanej Pozyczkobiorcy przez Pozyczkodawce pod marka LENDON.

17.12. Strony Ramowej Umowy Pozyczki uznaja, iz dane przesylane wiadomosciami SMS, za posrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi srodkami porozumiewania sa traktowane jako oswiadczenie woli kazdej ze Stron i powoduja pelne skutki prawne.

17.13. Regulamin Swiadczenia Uslug Droga Elektroniczna przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. stanowi integralna czesc Umowy Pozyczki, przy czym w przypadku niezgodnosci pomiedzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie maja postanowienia Umowy.

17.14. Umowa Ramowa Pozyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna byc interpretowana.

17.15. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporów jest sad powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sad miejsca wykonania zobowiazania.

17.16. Organem wlasciwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

17.17. Pozyczkodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich informacji podanych przez Pozyczkobiorce w celu skutecznego przekazania informacji dotyczacych realizacji postanowien niniejszej Umowy.

 

Pozyczkodawca:

Podpis

MDP Finance Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Tel. 22-388-6-444 
El. Poczta info@lendon.pl
Strona Internetowa www.lendon.pl

Numer KRS 0000600780 prowadzony przez Sad Rejonowy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zakladowym 200.000,00 PLN.


  Marcin Ciesielski, Prezes Zarzadu 

 

 

Pozyczkobiorca:

Podpis

PESEL

Dowód osobisty Nr.

Adres:

Tel. 
El. Poczta

 

 


Zalacznik 1. Tabela oplat

 

Lp.

Nazwa Oplaty

Wartosc Oplaty

 

Oplata rejestracyjna

0,01 PLN

 

Odsetki kapitalowe

10% (wartosc na dzien ...)

Odsetki kapitalowe naliczane sa wedlug stopy zmiennej w wysokosci dwukrotnosci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotnosci odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokosc odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

Odsetki za nieterminowa splate Pozyczki

14% (wartosc na dzien ...)

Odsetki za czas opóznienia naliczane sa w wysokosci odsetek maksymalnych za opóznienie okreslonych w art. 481 § 21Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotnosci wysokosci odsetek ustawowych za opóznienie (odsetki ustawowe za opóznienie wynosza sume stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

 

Prowizja

Od 12 zl (dla pozyczki 100 zl na 5 dni) do 27,46 % kwoty Pozyczki (na okres 30 dni). 

Wysokosc Prowizji zalezy od kwoty oraz okresu Pozyczki. Oferta Pozyczkodawcy obejmujaca indywidualne warunki dostepnych produktów pozyczkowych (kwota Pozyczki, okres Pozyczki oraz termin splaty Pozyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej Posrednika: www.lendon.pl

  

 

 

 

Zalacznik nr 2  do Ramowej Umowy Pozyczki

 

Wzór oswiadczenia o odstapieniu od Umowy Pozyczki

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imie i nazwisko Pozyczkobiorcy

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           

adres zamieszkania Pozyczkobiorcy

MDP Finance Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

 

Odstapienie od umowy

 Oswiadczam, ze zgodnie z art. 58 w zw. z art.  53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z pózn. zm.) odstepuje od Umowy Pozyczki nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  z dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowosc                                                                                 podpis Pozyczkobiorcy

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2018