Szybka pożyczka Pierwsza pożyczka, regulamin promocji - Lendon.pl

Pierwsza pożyczka, regulamin promocji - Lendon.pl

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

Regulamin promocji "Pierwsza pożyczka za darmo"


§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "Pierwsza pożyczka za darmo” zwanej dalej „promocją”, jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 70-105-45-986, zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.lendon.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie LendOn.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) Standardowa Opłata Prowizyjna– Opłata Prowizyjna zgodna z Tabelą Opłat prowizyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.lendon.pl/szybka-pozyczka-bez-formalnosci/umowa-ramowa-kim-finance
d) Promocyjna Opłata Prowizyjna– Opłata Prowizyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat prowizyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.lendon.pl/szybka-pozyczka-bez-formalnosci/umowa-ramowa-kim-finance
e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl.
f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 1 marca 2016 roku do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na stronie LendOn.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki w LendOn.pl.
4. Na pierwszą pożyczkę, o którą aplikował uprawniony klient w okresie trwania promocji zostanie mu przyznany rabat w wysokości 100% kosztów pożyczki.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 3 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Prowizyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
6. Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnego oprocentowania pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

Regulamin promocji "Kody promocyjne"


§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "Kody promocyjne” zwanej dalej „promocją”, jest MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 527-27-58-771, zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.lendon.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie LendOn.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) Standardowa Opłata Prowizyjna– Opłata Prowizyjna zgodna z Tabelą Opłat prowizyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.lendon.pl/szybka-pozyczka-bez-formalnosci/umowa-ramowa-mdp-finance
d) Promocyjna Opłata Prowizyjna– Opłata Prowizyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat prowizyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.lendon.pl/szybka-pozyczka-bez-formalnosci/umowa-ramowa-mdp-finance
e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl.
f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 1 marca 2016 roku do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Klientami, które posiadają lub posiadały pożyczkę w LendOn.pl i do których został wysłany za pośrednictwem SMS lub e-mail Kod promocyjny.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu promocyjnego.
4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę w LendOn.pl lub zniżki na Przedłużenia aktywnej pożyczki.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 3 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Prowizyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
6. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.
7. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
8. Każdy kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
9. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

Regulamin promocji "Kody rabatowe"


§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "Kody rabatowe” zwanej dalej „promocją”, jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 70-105-45-986, zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.lendon.pl/rejestracja/ lub wniosek o pożyczkę lub pożyczkę refinansującą dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na platformie LendOn.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) Pożyczka refinansująca – pożyczka udzielona Klientowi przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika w formie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania Klienta względem trzeciego podmiotu, stosownie do dyspozycji Klienta.
d) Pośrednik – Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), Kasprzaka 2/8, KRS 0000453034
e) Standardowa Opłata Prowizyjna– Prowizja za udzielenie pożyczki zgodna z Tabelą Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej zawartej z Pożyczkodawcą.
f) Promocyjna Opłata Prowizyjna – prowizja za udzielenie pożyczki obniżona w stosunku do Tabeli Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą. g) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na platformie LendOn.pl.
g) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na platformie LendOn.pl.
h) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 1 marca 2016 roku do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Klientami, które posiadają lub posiadały pożyczkę udzieloną za pośrednictwem LendOn.pl i do których został wysłany za pośrednictwem SMS lub e-mail Kod promocyjny.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl kodu promocyjnego za pośrednictwem SMS lub/i email.
4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę lub pożyczkę refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy LendOn.pl.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 3 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 3 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Prowizyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Prowizyjną.
6. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.
7. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
8. Każdy kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
9. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

REGULAMINY PROMOCJI OBOWIĄZUJĄCE DO 29 LUTEGO 2016 ROKU:

Regulamin promocji "PROMOCJA POŻYCZEK DLA STAŁYCH KLIENTÓW"


§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "Promocja pożyczek dla stałych klientów" zwanej dalej „promocją”, jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, kapitał zakładowy 2 700 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 525-25-48-958, zwana dalej „spółką”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.lendon.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie LendOn.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) Standardowa Opłata Prowizyjna– Opłata Prowizyjna zgodna z Tabelą Opłat prowizyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.lendon.pl/szybka-pozyczka-bez-formalnosci/umowa-ramowa-kim-finance
d) Promocyjna Opłata Prowizyjna– Opłata Prowizyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat prowizyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.lendon.pl/szybka-pozyczka-bez-formalnosci/umowa-ramowa-kim-finance
e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl.
f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 01-11-2014 do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na stronie LendOn.pl i całkowicie spłaciły swoje poprzednie zobowiązanie przed złożeniem wniosku o pożyczkę.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
a. przed ubieganiem się o pożyczkę z rabatem spłacenie w pełni co najmniej jednej pożyczki w LendOn.pl,
b. nieposiadanie na koncie opóźnienia w spłacie dłuższego niż 20 dni,
c. spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 10 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Administracyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
4. W przypadku nie spełnienia jednego z warunków określonych w §3 punkt 3 Klientowi nie przysługuje możliwość skorzystania z Promocyjnego oprocentowania pożyczki.
5. Wartość rabatu jest zależna od wnioskowanej kwoty pożyczki:
Kwota pożyczki Wartość rabatu
Do 1000 0%
1100-1200 5%
1300-1900 10%
2000-3000 20%
3200-3600 30%

6. Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnego oprocentowania pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka na prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji regulaminu promocji.

Regulamin promocji "PIERWSZA POŻYCZKA ZA DARMO"


§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "Pierwsza pożyczka za darmo" zwanej dalej „promocją”, jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, kapitał zakładowy 2 700 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 525-25-48-958, zwana dalej „spółką”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.lendon.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie LendOn.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) Standardowa Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna zgodna z Tabelą Opłat administracyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.lendon.pl/czemu-szybka-pozyczka/umowa-ramowa.
d) Promocyjna Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat administracyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.lendon.pl/czemu-szybka-pozyczka/umowa-ramowa.
e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl.
f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 02-07-2014 do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na stronie LendOn.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki w LendOn.pl.
4. Na pierwszą pożyczkę, o którą aplikował uprawniony klient w okresie trwania promocji zostanie mu przyznany rabat w wysokości 100% kosztów pożyczki.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 10 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Administracyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
6. Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnego oprocentowania pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

Regulamin promocji "KODY PROMOCYJNE"


§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "Kody promocyjne" zwanej dalej „promocją”, jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, kapitał zakładowy 2 700 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 525-25-48-958, zwana dalej „spółką”.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.lendon.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie LendOn.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) standardowa Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna zgodna z Tabelą Opłat administracyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.lendon.pl/czemu-szybka-pozyczka/umowa-ramowa.
d) Promocyjna Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat administracyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.lendon.pl/czemu-szybka-pozyczka/umowa-ramowa.
e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl.
f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od 19-01-2015 do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Klientami, które posiadają lub posiadały pożyczkę w LendOn.pl i do których został wysłany za pośrednictwem SMS lub e-mail Kod promocyjny.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu promocyjnego.
4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę w LendOn.pl lub zniżki na Przedłużenia aktywnej pożyczki, rozumianej jako prawo do skorzystania z Promocyjnej Opłaty Administracyjnej.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 10 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Administracyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
6. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.
7. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
8. Każdy kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
9. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.


Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2018