Szybka pożyczka Pierwsza pożyczka, regulamin promocji - Lendon.pl

Pierwsza pożyczka, regulamin promocji - Lendon.pl

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

REGULAMIN PROMOCJI "POŻYCZKA PROMOCYJNA"

 

§1

Organizator

Organizatorem promocji "Pożyczka Promocyjna” zwanej dalej „promocją”, jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Agnieszkę Trzcińską-Jantoń.

§2

Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl
b) Odsetki Kapitałowe – naliczane na podstawie art. 359 § 2 oraz § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu korzystania z Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
c) Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.
d) Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
e) Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.
f) Profil Klienta - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.
g) Promocja - oznacza możliwość spłaty pierwszej Pożyczki udzielonej pod marką LendOn.pl bez konieczności zapłaty Opłaty przygotowawczej, Prowizji oraz Odsetek kapitałowych.
h) Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.
i) Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.
j) Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.
k) Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w celu zawarcie Umowy Pożyczki poprzez formularz dostępny na stronie LendOn.pl lub po zalogowaniu się w Profilu Klienta.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.Uczestnikami Promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę, które dokonały rejestracji w Serwisie, tj. na stronie LendOn.pl i złożyły Wniosek o Udzielenie Pożyczki.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej Pożyczki w LendOn.pl. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki udzielonej przez spółkę KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
3. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.
4. Promocja oznacza zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty dodatkowych kosztów naliczonych w związku z udzieloną Pożyczką, tj. Opłaty przygotowawczej, Prowizji oraz Odsetek kapitałowych, z zastrzeżeniem §3 pkt. 6.
5. W przypadku skorzystania z niniejszej promocji RRSO wynosi 0%.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Prowizją, Opłatą przygotowawczą i Odsetkami kapitałowymi, zgodnie z indywidualnymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.
7. Złożenie wniosku o udzielenie Pożyczki po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
9. Warunkiem udzielenia pierwszej Pożyczki na warunkach promocyjnych, tj. z możliwością jej spłaty w Terminie Spłaty bez konieczności zapłaty Opłaty przygotowawczej, Prowizji oraz Odsetek kapitałowych, jest pozytywna ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy dotycząca Pożyczki na warunkach promocyjnych. W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej dotyczącej udzielenia Pożyczki na warunkach promocyjnych, Pożyczkodawca jest uprawniony do zaoferowania i udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki na standardowych warunkach co do wysokości Opłaty przygotowawczej, Prowizji lub Odsetek kapitałowych lub z obniżoną Opłatą przygotowawczą, Prowizją lub Odsetkami kapitałowymi.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 10 czerwca 2019 roku do odwołania.
2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie LendOn.pl

 

REGULAMIN PROMOCJI "KODY PROMOCYJNE"

§1

Organizator

Organizatorem promocji "Kody rabatowe” zwanej dalej „promocją”, jest spółka KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 7010545986, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Agnieszkę Trzcińską -Jantoń, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą.

§2

Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl
b) Kod promocyjny – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki pod marką LendOn.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą prowizji oraz opłaty przygotowawczej.
c) Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.
d) Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
e) Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.
f) Profil Klienta - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.
g) Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.
h) Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.
i) Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.
j) Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w celu zawarcie Umowy Pożyczki poprzez formularz dostępny na stronie LendOn.pl lub po zalogowaniu się w Profilu Klienta.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o pożyczkę, będące Klientami LendOn.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem promocyjnym.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie spłaconej pożyczki w LendOn.pl.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu promocyjnego.
4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę w LendOn.pl.
5. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej promocji jest spłata kwoty udzielonej pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą prowizji oraz opłaty przygotowawczej, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.
7. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.
8. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
9. Każdy Kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
10. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 10 czerwca 2019 roku do odwołania.
2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

REGULAMIN PROMOCJI "KODY RABATOWE"

§1

Organizator

Organizatorem promocji "Kody rabatowe” zwanej dalej „promocją”, jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Agnieszkę Trzcińską -Jantoń, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”

§2

Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie LendOn.pl
b) Kod rabatowy – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki refinansującej pod marką LendOn.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą prowizji.
c) Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.
d) Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.
e) Profil Klienta - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.
f) Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.
g) Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.
h) Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.
i) Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w celu zawarcie Umowy Pożyczki poprzez formularz dostępny na stronie LendOn.pl lub po zalogowaniu się w Profilu Klienta.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o pożyczkę refinansującą, będące Klientami LendOn.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem rabatowym.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu rabatowego.
3. Kod rabatowy upoważnia do jednorazowej zniżki na pożyczkę refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy LendOn.pl.
4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej promocji jest spłata kwoty udzielonej pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą prowizji, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.
6. Przeznaczenie Kodu rabatowego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem.
7. Każdy Kod rabatowy może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
8.Każdy Kod rabatowy jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
9. Wprowadzenie Kodu rabatowego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 10 czerwca 2019 roku do odwołania.
2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie LendOn.pl

REGULAMIN PROMOCJI "KODY PROMOCYJNE"

§1

Organizator

Organizatorem promocji "Kody promocyjne” zwanej dalej „promocją”, jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5272758771, reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Jerzego Kachnowicza, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą.

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a)    Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, zarejestrowana w serwisie LendOn.pl.

b)    Kod promocyjny – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki pod marką LendOn.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą prowizji oraz opłaty przygotowawczej.

c)    Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę  ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.

d)    Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

e)    Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.

f)     Profil Klienta  - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

g)    Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

h)    Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

i)     Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.

j)     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w jego Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej z Pożyczkodawcą lub jego Operatorem.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o pożyczkę, będące Klientami LendOn.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem promocyjnym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie spłaconej pożyczki w LendOn.pl.

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu promocyjnego. 

4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę w LendOn.pl.

5. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej promocji jest spłata kwoty udzielonej pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą prowizji oraz opłaty przygotowawczej, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

7. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.

8. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

9. Każdy Kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

10. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji. 

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 10 czerwca 2019 roku do odwołania.

2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie LendOn.pl

 

REGULAMIN PROMOCJI "KODY RABATOWE"

§1

Organizator

Organizatorem promocji "Kody rabatowe” zwanej dalej „promocją”, jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5272758771, reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Jerzego Kachnowicza, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a)    Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę refinansującą, zarejestrowana w serwisie LendOn.pl.

b)    Kod rabatowy – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki refinansującej pod marką LendOn.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą prowizji.

c)    Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

d)    Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki refinansującej oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.

e)    Profil Klienta  - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

f)     Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

g)    Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

h)    Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.

i)     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w jego Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej z Pożyczkodawcą lub jego Operatorem.

 

 

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o pożyczkę refinansującą, będące Klientami LendOn.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem rabatowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu rabatowego. 

3. Kod rabatowy upoważnia do jednorazowej zniżki na pożyczkę refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy LendOn.pl.

4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej promocji jest spłata kwoty udzielonej pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą prowizji, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

6. Przeznaczenie Kodu rabatowego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem.

7. Każdy Kod rabatowy może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

8. Każdy Kod rabatowy jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

9. Wprowadzenie Kodu rabatowego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 10 czerwca 2019 roku do odwołania.

2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie LendOn.pl

 

REGULAMIN PROMOCJI "KODY RABATOWE"

§1

Organizator

Organizatorem promocji "Kody rabatowe” zwanej dalej „promocją”, jest spółka JJK Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. 73A, 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000777317, NIP 5252785865, REGON 383012325, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, reprezentowana przez Justynę Jakubowską - Prezesa Zarządu,zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

 

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a)    Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę refinansującą, zarejestrowana w serwisie LendOn.pl.

b)    Kod rabatowy – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki refinansującej pod marką LendOn.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą prowizji.

c)    Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

d)    Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki refinansującej oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.

e)    Profil Klienta  - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

f)     Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

g)    Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

h)    Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.

i)     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w jego Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej z Pożyczkodawcą lub jego Operatorem.

 

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o pożyczkę refinansującą, będące Klientami LendOn.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem rabatowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu rabatowego. 

3. Kod rabatowy upoważnia do jednorazowej zniżki na pożyczkę refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy LendOn.pl.

4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej promocji jest spłata kwoty udzielonej pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą prowizji, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

6. Przeznaczenie Kodu rabatowego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem.

7. Każdy Kod rabatowy może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

8. Każdy Kod rabatowy jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

9. Wprowadzenie Kodu rabatowego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 10 czerwca 2019 roku do odwołania.

2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie LendOn.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2019