Jak to działa? Polityka prywatności oraz Cookies

Polityka prywatności oraz Cookies

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE www.lendon.pl

Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Spółka CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (dalej jako "CREAMFINANCE"), wprowadza zasady prywatności (zwane dalej „Polityką Prywatności”) dla osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.lendon.pl.

2. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:

 1. Użytkowników korzystających z Serwisu w celu skorzystania z oferty pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego;
 2. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z CREAMFINANCE w jakimkolwiek innym celu.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000453034, o numerze NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 2.700.000 zł.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez CREAMFINANCE. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez CREAMFINANCE w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

a.zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki z jedną z instytucji pożyczkowych, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego,
b.świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
c.weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki z jedną z instytucji pożyczkowych, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności,
d.marketingu usług świadczonych przez CREAMFINANCE, w tym przesyłania tzw. newsletterów,
e.obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez CREAMFINANCE na stronie Serwisu,
f.logowania do konta Użytkownika,
g.ewentualnego dochodzenia roszczeń,
h.wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
i.zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
j.tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
k.tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
l.dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
o.obsługi reklamacji.

6. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących klientami Serwisu przetwarzane są przez CREAMFINANCE w celu:

a.dostosowania Serwisu do potrzeb osób nie będących jego klientami oraz Użytkowników,
b.wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
c.tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

7. CREAMFINANCE zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników podmiotom trzecim:

 1. gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki z jedną z instytucji pożyczkowych, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego - w takim wypadku CREAMFINANCE może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:
  a.Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679),
  b.Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
  c.Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
  d.Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (02-679),=
  e.Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476)
  f.Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl),

 2. firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki, zawartej z Użytkownikiem przez  jedną z instytucji pożyczkowych, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

9. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7 i 8 powyżej informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

10. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

11. W przypadku gdy CREAMFINANCE występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez zalogowanie do konta Użytkownika, jak również skorzystanie z linku dezaktywującego wskazanego w każdej informacji handlowej lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego CREAMFINANCE wskazany w Serwisie.

12. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@lendon.pl, lub zadzwonić pod numer telefonu kontaktowego CREAMFINANCE wskazany w Serwisie.

13. CREAMFINANCE informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. CREAMFINANCE informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Serwisu. CREAMFINANCE oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: info@lendon.pl. CREAMFINANCE, jako Administrator danych oświadcza, iż dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).POLITYKA COOKIES W SERWISIE www.lendon.pl

Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243) CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000453034, o numerze NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 2.700.000 zł,  (dalej jako „CREAMFINANCE”) wprowadza niniejszą politykę plików cookies. CREAMFINANCE wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez osoby odwiedzające Serwis, w tym również osoby zamierzające korzystać lub korzystające z pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, poprzez Serwis działający pod adresem www.lendon.pl (dalej jako „Użytkownicy”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika serwisu internetowego www.lendon.pl, które serwery Serwisu mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 

ZASADY WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

1.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił do Serwisu,
 5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. reklamy Serwisu w Internecie, korzystając z re-marketingu za pomocą Google Analytics.

2. Pliki typu cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie. CREAMFINANCE nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pliki te są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.lendon.pl. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.

 

ZGODA UŻYTKOWNIKA, BLOKOWANIE, WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. użytkownik nie zmienił jej ustawień na blokujące dane pliki cookies, wówczas użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być dostępne.

 

PLIKI COOKIES GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez CREAMFINANCE w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.lendon.pl i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google. 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2018