Jak to działa? Polityka prywatności oraz Cookies

Polityka prywatności oraz Cookies

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards


ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI NA STRONIE WWW.LENDON.PL

Spółka Creamfinance Poland Sp. z o.o. szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.lendon.pl i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – zwana dalej „Ustawą").

Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony www.lendon.pl.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.lendon.pl jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707) ul. Puławska 111B, Polska, NIP: 52 52 54 89 58, REGON: 146563260, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000453034, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 400 000 zł (zwany dalej: „Creamfinance Poland”).

1. Informacje pozyskiwane przez Creamfinance Poland za pośrednictwem strony www.lendon.pl

1.1. Creamfinance Poland zbiera dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy w tym także w przypadkach określonych w pkt 1.2 poniżej. Dane te obejmują:

- imię i nazwisko

- adres e-mailowy

- numer telefonu komórkowego

- data urodzenia

Creamfinance Poland może zwrócić się do osób korzystających ze strony www.lendon.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Dane określone powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.

1.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Creamfinance Poland nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej z Creamfinance Poland oraz wtedy gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.lendon.pl polegać będzie na:

1.2.1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na stronie

1.2.2. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie www.lendon.pl przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki.

1.2.3. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się pracownikiem Creamfinance Poland za pośrednictwem strony www.lendon.pl .

2. Korzystanie z plików cookie

Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.lendon.pl , na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.lendon.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.lendon.pl .

W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie www.lendon.pl mogą nie działać lub być niedostępne.

3. Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

3.1 Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

- zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we wniosku;

- bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;

- realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;

- zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

3.2. Podmiotami, które oprócz Creamfinance Poland będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:

- wchodzące w skład grupy kapitałowej Creamfinance,

- współpracujące z Creamfinance Poland w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lendon.pl ,

- którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.

3.3. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od Creamfinance Poland lub podmiotów wskazanych w ust. 3.2 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, Creamfinance Poland usunie dane Użytkownika, z list mailingowych prowadzonych przez Creamfinance Poland oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawą.

Podmiotami, które będą mogły mieć dostęp do danych Użytkowników są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Creamfinance, lub są podmiotami współpracującymi z Creamfinance Poland w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lendon.pl.

5. Informacje o dostępności

Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez Creamfinance Poland danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Wiek

Użytkownikiem strony www.lendon.pl może być osoba, która ukończyła 21 lat.

7. Kontakt z Creamfinance Poland

W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@creamfinance.pl lub telefonicznie pod numer: 22-388-6-444

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2018