Jak to działa? Konkurs

Konkurs

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

LISTA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU „TWOJA WYGRANA POŻYCZKA W LENDON.PL”

kliknij żeby otworzyć >>

REGULAMIN KONKURSU „Twoja wygrana pożyczka w LendOn.pl”

§ 1
Organizator

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Twoja wygrana pożyczka w LendOn” (dalej: Konkurs) i jest udostępniany na stronie internetowej www.lendon.pl/pozyczka/konkurs
 2. Organizatorem Konkursu jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600780, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 7010545986,
  REGON 363690880 zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 2
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 7 sierpnia 2017 roku do dnia 5 listopada 2017 włącznie, z wyłączeniem następujących okresów:
  a) 11-24 września 2017
  b) 09-22 października 2017
 2. Konkurs odbędzie się w 56 edycjach, każda w jednym dniu trwania konkursu.
 3. Zwycięzca każdej edycji zostanie wyłoniony następnego dnia roboczego przypadającego po zakończeniu danej edycji,
  o której mowa w § 2 punkt 2 w związku z pkt 1.
 4. Uczestnik składający zgłoszenie udziału w Konkursie w postaci przesłania formularza konkursowego bierze udział wyłącznie w edycji Konkursu, która przypada w dacie przesłania zgłoszenia konkursowego.
 5. Uczestnik może wysyłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu.

§ 3
Uczestnicy

 1. a.i.1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełnia inne wymagania określone w niniejszym Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. a.i.2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora, członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. a.i.3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4
Zasady Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź jednym zdaniem na pytanie „Z czym kojarzy Ci się LendOn.pl? (dalej: „Pytanie Konkursowe”).
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:
  a) brak wcześniej udzielonej pożyczki Uczestnikowi za pośrednictwem strony www.lendon.pl (dotyczy również okresu przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu);
  b) poprawne wypełnienie przez Uczestnika wniosku o udzielenie za pośrednictwem strony www.lendon.pl pierwszej pożyczki do kwoty 2500 zł na termin nie dłuższy niż 45 dni.
  c) uzyskanie pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia Uczestnikowi przez Organizatora pierwszej pożyczki i uzyskanie wypłaty kwoty pożyczki na wskazane konto bankowe;
  d) poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału w Konkursie, który zostanie wysłany drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w trakcie składanie wniosku o pożyczkę.
 3. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 4. Zgłoszenia udziału w Konkursie zawierające odpowiedzi nie związane z pytaniem Konkursowym, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które naruszają lub mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich, nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu odstąpi od umowy pożyczki zawartej z Organizatorem, przed wysłaniem zgłoszenia Konkursowego, w terminie zakreślonym przez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, wówczas traci status Uczestnika Konkursu oraz traci prawo do otrzymania nagród przewidzianych w Konkursie.
 6. W momencie rozstrzygnięcia Konkursu, Uczestnik Konkursu musi posiadać otwartą, nieprzeterminowaną, pierwszą pożyczkę zawartą za pośrednictwem Lendon.pl.

§ 5
Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. a.i.1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona jury składające się z 3 przedstawicieli:
  Marcin Szporka– Head of Marketing
  Edyta Olędzka – Group Marketing & Brand Manager
  Damian Staluszka – Digital Marketing Specialist
  (dalej: “Jury”).
 2. a.i.2. Jury dokona wyboru jednego zwycięzcy Konkursu, w ramach każdej edycji Konkursu, (dalej: „Zwycięzca Konkursu”).
 3. a.i.3. Podstawowymi kryteriami wyboru przez Jury Zwycięzcy Konkursu jest oryginalność i pomysłowość odpowiedzi na pytanie, będącej Zadaniem Konkursowym określonym w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6
Nagrody i ogłoszenie wyników

 1. a.i.3.a.i.1. Wysokość nagrody to maksymalnie 2 500, 00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), czyli nie więcej niż kwota do spłaty określona w umowie pożyczki zawartej na wniosek Uczestnika konkursu (dalej Nagroda Główna)., z zastrzeżeniem par. 6 pkt 6 Regulaminu. Dokładna wysokość nagrody określana jest indywidualnie dla każdego Zwycięzcy Konkursu i odpowiada kwocie pożyczki udzielonej przez Organizatora temu Zwycięzcy Konkursu.
 2. a.i.3.a.i.2. Nagroda Główna, w postaci pieniężnej, będzie wykorzystana wyłącznie do spłaty pożyczki udzielonej w okresie trwania konkursu,
  zaś wypłata nastąpi przez jej potrącenie z całkowitej kwoty pożyczki określonej w umowie pożyczki zawartej z Uczestnikiem, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. a.i.3.a.i.3. Zwycięzca każdej z edycji Konkursu, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w § 4 niniejszego Regulaminu, otrzyma informacje drogą mailową o wypłacie nagrody i jej potrąceniu z kwoty posiadanej w Lendon.pl pierwszej pożyczki, skutkiem czego będzie zamknięcie pożyczki.
 4. a.i.3.a.i.4. Organizator w dniu wyboru zwycięzcy każdej edycji konkursu dokona wypłaty Nagrody Głównej o czym zwycięski Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po dokonaniu spłaty zaciągniętej pożyczki przez Organizatora.
 5. a.i.3.a.i.5. Zwycięzca Nagrody Głównej w każdej z edycji Konkursu, zostanie poinformowany przez Organizatora o zwycięstwie w Konkursie indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS tego samego dnia którego nastąpi wypłata Nagrody Głównej.
 6. a.i.3.a.i.6. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania nagród przewidzianych w Konkursie ciążą na Organizatorze. Nagrody przewidziane w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązany jest Organizator na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF. Dla nagród powyżej 760,00 zł podatek dochodowy zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora z dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej, do czego Uczestnik nieodwołalnie upoważnia Organizatora.
 7. a.i.3.a.i.7. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację danych Zwycięzcy Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 8. a.i.3.a.i.8. Imię Zwycięzcy Konkursu, miejsca zamieszkania (miasto) oraz odpowiedź Konkursowa mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lendon.pl, jak również materiałach promocyjnych marki lendon.pl (w szczególności w Internecie oraz w telewizji, jaki i innych).
 9. a.i.3.a.i.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród przewidzianych w Konkursie, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, nie związanych z Organizatorem.
 10. a.i.3.a.i.10. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody przewidzianej w Konkursie na inną.
 11. a.i.3.a.i.11. Nagroda nie może zostać przelana bezpośrednio na rachunek bankowy należący do Uczestnika.
 12. a.i.3.a.i.12. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie, która nie została mu przyznana z winy Uczestnika Konkursu.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. a.i.3.a.i.1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora.
 2. a.i.3.a.i.2. Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator.
 3. a.i.3.a.i.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Uczestnika,
  2. adres do korespondencji,
  3. numer pożyczki upoważniającej do wzięcia udziału w konkursie,
  4. adres e-mail,
  5. wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
  6. żądania Uczestnika oraz
  7. uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika.
 4. a.i.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. a.i.5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.

§ 8
Prawa autorskie

 1. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wpisy oraz wszelkie inne materiały stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej: Utwór).
 2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, oświadczenia, że Uczestnik jest uprawniony do korzystania i rozporządzania Utworem w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz oświadczenia, że Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z Utworem.
 4. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia dalszej licencji, na czas 5 lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Utworu (w szczególności Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego (Regulaminu) na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, opracowania Utworu, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.
 9. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.

§ 9
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród przewidzianych w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Konkursu jest Organizator, bądź podmiot umocowany do tego celu przez Organizatora.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Kliknij tutaj i aplikuj o pożyczkę teraz.

Weź pożyczkę
LendOn.pl © 2007 - 2018