Regulamin konkursu #ŻyjęAktywnie na facebooku

REGULAMIN KONKURSU „#ŻyjęAktywnie!”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady Konkursu pod nazwą „#ŻYJĘAKTYWNIE!” („Promocja”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 86/410, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł. („Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 5. Konkursy prowadzone są za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® oraz Instagram na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/LendonPolska/

§ 2 Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

 1. Fanpage oznacza profil publiczny w Serwisie Facebook® i Instagram.
 2. Konkurs „#ŻYJĘAKTYWNIE!” przeprowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Zadania Konkursowego.
 3. Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com.
 4. Uczestnik oznacza użytkownika platformy Facebook®, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w nim, opisane w treści Regulaminu.
 5. Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w okresie trwania Konkursu (Zadania Konkursowego) na ścianie Fanpage’a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszenia Konkursowego oraz jego tematyki.
 6. Zgłoszenie Konkursowe oznacza pozostawienie przez Uczestnika komentarza pod Zadaniem Konkursowym, będące jednocześnie jego zgłoszeniem do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 3 Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego i zamieszczenie komentarza za pośrednictwem Fanpage’a w okresie trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 2. Czas trwania konkursu opisany jest w poście konkursowym.
 3. Do Zadania Konkursowego można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

§ 4 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w każdym Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
  c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook® i Instagram;
  d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  e) wykonała zadania opisane w poście Zadania Konkursowego;
  f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody
 4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Organizatora, ani osoby z nimi spokrewnione.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 6. Z chwilą przystąpienia Uczestnika do Konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do Zadania konkursowego w zakresie:
  a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego Zadania konkursowego,
  b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie konkursowe utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie Zadania konkursowego lub jego fragmentu do innego celu np. materiałów promocyjnych Organizatora, artykułów oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi
  ujawnienia nazwiska autora (autorów) Zadania konkursowego w sposób zwyczajowo przyjęty. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego Zadania konkursowego powoduje przeniesienie na Organizatora nadesłanego egzemplarza tego Zadania konkursowego bez względu na formę w jakiej zostało dostarczone.
 7. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
 8. Organizator jest uprawniony do niedopuszczenia do Konkursu lub wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy:
  a) nie spełniają warunków Uczestnika Konkursu, określonych w ust. 3 powyżej,
  b) działają niezgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz z zasadami fair play; Uczestnicy powinni wykonać Zadanie Konkursowe w ten sposób, aby nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami czy naruszających prawa osób trzecich, w szczególności praw autorskich,
  c) wykonują Zadanie Konkursowe w sposób naruszający interesy Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących, w szczególności w sposób godzący w jego wizerunek i dobre imię.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrody za udział w każdym Konkursie oraz kryteria przyznania oraz zasady przekazania Nagród będą podawane w treści Zgłoszenia Konkursowego.
 2. O przyznaniu Nagród w Konkursie decyduje Jury, w skład którego będą wchodzili pracownicy Organizatora lub osoby przez nich wyznaczone.
 3. Decyzja Jury jest nieodwołalna.
 4. Nagrody bedą przekazywane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Zadania Konkursowego.

§ 6 Postanowienia końcowe i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie.
 3. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Organizator w celu przeprowadzenia Konkursu przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, nr konta bankowego zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: iod@creamfinance.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na prowadzeniu działań marketingowych, w tym konkursów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora Konkursu również innym podmiotom, w tym: podwykonawcom realizującym na rzecz Organizatora usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu i przyznaniem nagród, dostawcom usług hostingowych poczty elektronicznej, podmiotom świadczącym obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.
 4. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych osobowych znajdującej się na stronie www.lendon.pl.
 5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania jego danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Odrębnym i niezależnym administratorem danych Uczestników Konkursu jest również Facebook Inc., który przetwarza dane niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Facebook Inc. w zależności od zaakceptowanych przez nich regulaminów Facebooka i Instagram oraz wyrażonych na rzecz tych serwisów zgód.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu. Konkurs może się powtarzać w przyszłości. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.
 8. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika Konkursu następuje przez Zgłoszenie Konkursowe.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?
KLIKNIJ TUTAJ I APLIKUJ O POŻYCZKĘ TERAZ.